Affordable Access

Teatres: La companyia de Maria Palou al Teatre Fortuny

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'actuaeió d'squesta notabilissima Companyia al coliseu de la P l a p de Prim, ha evidenciat una vega- d a més la poca afieió que té el nostre públie a I'art esc&nic. La Empresa no anunoii m& que cine fuo- cions de nit i una de tarda; els cartells aferien i'atractiu de quatre obres noves; la Companyia ve- nia avalada amb el prestigi de la Sra. Palou, del Sr. Heruinder. i del literat Sr. Sassooe. i els preus d'abonameot oo podien éaser més reduits. Malgrat to- tes aquestes cireumstincies, tant ¡'Empresa com la Companyia, hauran realitzat un mal negoei, doncs únicameot eo la funció de comiat el teatre es vegé degudament coniorregut. Es una Ilirtima que cada vegada que 'ns visita una bona compaoyia, se n'hagi d'emportar la impre- sió de que '1 públie reusenc 6s refraetari a15 eipeeta- elei verament artistics, car aquesta dolorosa realitat pot portar eom a conseqüeneia el que 'nn haguem de veure eoodemnatr a cinematbgraf o a soportar I'adua- ció de companyies mes propies de les viles i llagarets que orgaoiben espectaele en dia de festa major, que d'una ciutat de I'importincia de la nostra. Si els que estimem I'art teatral no emprenem una creuada per a fer reaccionar el oostre públis hau- rem de renunciar, en I'aveair, s tota esperaoca de poguer-nos delectar amb les eaquisitats que acaba d'ofreoar-nos, prbdiga, la geotil Maria Palo" i I'in- comparable Franeese Hemiodez. Una i altre son dos artistei eacepeionals, Únics, potser, en I'escena castellana i no'ns atrevim a concretar I'afirmació per ereure que 'os manquen elemeotn de judici pe ra fer-ho jurtament. Les sis abres representades ofereixen variants tant notables de penere i de tónica, que, en coniunt, va dicció. son una delicia pel qui I'escolta. En les escenes sentimental. dites a mitja ve", I'Hernindez hi posa I'inima i per xo es tan intensa I'emoció que produeix a I'auditori. Els deméa artistes san tots ben notables i merei- xedors de lloances i aplaodiment per la discreció em

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F