Affordable Access

La gran propietat i els grups pagesos a la comarca d'Artà entre 1814 i 1864

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

+- LA GRAN PROPIETAT I ELS GRUPS PAGESOS A LA COMARCA D'ARTA ENTRE 1818 I 1864 Jaume Alzina Mestre Es un fet comprovat que a la primera meitat del segle XIX l'agricultura constitueix encara la base econbmica de la societat ma- llorquina. Malgrat els inicis de canvi que co- mencen a produir-se a partir dels anys quaran- ta (noves roturacions, petites parcel.lacions i "establiments", extensió d'altres conreus que, com l'ametler, garrofer, patata ..., progressiva- ment i al llarg del segle aniran desplaqant els tradicionals de l'oli i els cereals, etc.), el mo- nopoli de la terra -símbol social i de poder- restava encara en mans d'un grup minoritari, la noblesa terratinent- classe* dominant que, a més d'apropiar-se de l'excedent de la majoria de pagesos mitjanpnt tota la xarxa de recur- sos legals i fiscals de qu8 disposava, exercia tot el seu poder al qual quedaven sotmesos els demés grups, eminentment agraris (petits pro- pietaris, missatges, jornalers, roters ... ) de la societat illenca. Tot aixb es veia agreujat per l'absbncia d'altres activitats substitutives de les agrícoles al mateix temps que impossibilitava el surgiment d'un capitalisme agrari. Fetes aquestes breus observacions intenta- , rem exposar, de forma un tant descriptiva com es distribuia la propietat de la terra, als pobles d'Arti, Capdepera i Son Servera, dins la primera meitat del segle XIX, a fi de deter- minar el grau de concentració de la mateixa, aixi com una primera aproximació a l'estudi dels diferents grups pagesos i llurs relacions d'explotació respecte dels grans senyors. Les fonts que bhicament hem utilitzat per l'estudi de la gran propietat a l'bpoca són l'Apeo de Garay 1 de 18 18 i 1'Amillarament 2 de 1864. De l'anilisi de les dades que les esmenta- des fonts ens proporcionen (vegeu grifics i taules estadístiques) es dedueix que a l'any 18 18 el predomini de la noblesa terratinent als tres municipis era gairebé absolut, de tal ma- nera que a Arti només tr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments