Affordable Access

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 39, Dubrovnik-Zagreb, 2001., 531 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz časopisa

Abstract

Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. dru5. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 20(2003), str. 323-374 omogucena kolonizacija. U sredisnjem dijelu rada prati procese planske kolonizacije vlasti NDH, ciljeve te kolonizacije, ekonomske motive kolonista i, konaeno, oblike posjeda na koje su kolonisti naseljavani. Na kraju Radova nalaze se ocjene i prikazi (479-502) sljedeCih knjiga i zbornika: Osman Kartaj, Formiranje hrvatske nacije, Tursko - hrvatski odnosi u ranom srednjem vijeku (Ankara, 2000.); Hrvatska srednjovjekovna diplomacija (Zbomik Diplomatske akadernije Ministarstva poslova Republike Hr- vatske, Zagreb, 1999.); 9OOgodina BaStanskeploee (1100.-2000.), gl. UT.PetarStrCic(Baska, 2000.); Petar Runje, PokorniCki pokret i franjevci trecoredci glagoljaSi (13.-16. st.), (Za/ieb, 2001); Stijepo Obad, Se- rdo Dokoza, Suzana Martinovic, ]uine granice Dalmacije od xv. st. do danas (Zadar, 1999); Radovi sa znanstvenog skupa odrillnog na Klisu 1996. godine (Split, 2001.); ]osip Barbaric, Miljenko Holzleitne:r; Pisma fra Luke lbriSimoviCa zagrebaCkim biskupima (1672.-1697.), Gastrebarsko, 2000.); Vjekoslav KlaiC- iivot i djelo (zbornik), ur. Dragan Mi\anovic, Znanstveni skup"Zivot i djelo Vjekoslava I<Iaiea" (Zagreb-Slavonski Brad, 2000), te dr. don M. Vidovic (priredio), Don Radovan ]erkovic - iivot i djelo, prigodom 100. godiSnjice rodenja i 50. godiSnjice muCeni&e smrti (1900.-1950.), (Metkovic, 2000.). Ivan Majnaric ANALI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 39, Dubrovnik-Zagreb, 2001., 531str. GodisnjakAnali Zavada za povijesneznanosti HAZU u Dubrovniku veC dugi niz godina redovito se pojavljuje na pozornici hrvatske historiografske rnisli u izdanju zavoda Cijeje ime spomenuto i u sarnom nazivu publikacije. GodiSnjak se ad sarnog poeetka profilirao kao povijesni casopis koji objavljuje historiografske tekstove vezane uz dubrovaCku proSlost i kao takav je poznat i Siroj, ne sarno historiografskoj, javnosti. I u ovom broju Anali su fiziCki podijeljeni u dvije cjeline - u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F