Affordable Access

ERZURUM'DA ADAPTASYONU YAPILAN BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN TEKNİK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ERZURUM'DA ADAPTASYONU YAPILAN BUCDAY ÇEŞİTLERİNıN TEKNİK DECERLERİ üZERİNE BİR ARAŞTIRMA Zeki Ertugay (x) Adem Elgün (x) ÖZET Bu çalışmada Erzurum'da ılakasyanda, 5 çeşitten elde edilen buğday örnekle- rinin tane ve un özellikleriyle, ekmekçilik değerleri karşılaştırılmalı olarak araş­ tırılmıştır. Sonuç olarak, tane verimi ile protein miktar ve kalitesi gö~önüne alındığın­ da, yerli kültür çeşiti Yayla-305'in yerine, ancak yabancı çeşitlerden Lancer ve Sa- dava kültür çeşitlerinin ikame edilebileceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık Yayla- 305 çeşiti, beyaz un verimi ve geleneksel fırıncıbk şartlarında ekmekçilik kalitesi bakımından daha üstündÜ. Lancer başta olmak üzere sö.z konusu yabancı çe#tlerin protein kaliteleri daha yüksek olup, makinalı hamur işlemenin söz konusu olduğu ekmek-yapım tesislerinde daha iyi sonuç verecektir. Tanenin fiziksel özellikleri bakımından Laf/cer en kötüsüdür. GiRİŞ Buğday unundan yapılan ekmeğin kalitatif özelliklerini, birinci dereceje buğ­ dayın genetik yapı ve çevre koşul1arının tayin ettiği doğal varlığı, ikinci derecede ekmek~yapım işlemleri etkilemektediİ (pomeranz, 1971). Dolayısıyla ekmek ya- pılacak unun elde odildigi buğdayın kalitatif potansiyeli nihai ürünün arzulanan özeııiklerinin elde edilmesinde önemli role sahiptir. DoğuAnadolu'da yürütüıenadaptasyon çalışmalarında varılan sonuçlara göre, özellikle Lancer çeşitinin kışlık ekim, verim ve kalite yönünden uygunluğu daha önce saptanmış (Anon, 1971; Elgün, 1977) ve çiftçiye dağıtılmısı hususunda üretim çalışmalarına geçilmiş, dağıtımı yapılmıştır. Kuvvetli Amerikan çeşitlerinden olan Lancer çok koyu tane, dolayısıyla koyu un rengi ve "hannrunun yoğurulmı ihtiya- cının yüksekliği ile düşük toknoloji kullanan fIrıncllar tarafından beklenen ilgiyi görememiştir. Dolayısıyla yetiştirici de beyaz taneli ve işlenmesi kolay çeşitlerin yetiştirilmesine yönledirilmiştir. Bu bakımdan Doğu Anadolu populasyon çeşiti olan Kırık'tan geliştirilen Yayla-305 kültür çeşitine ilgi oldukça yüksektir. (x) Atatü

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F