Affordable Access

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar, kısa bir tanımlamayla failin kast etmiş olduğu temel suç tipine bağlı olarak neden olduğu ağır veya başka bir netice nedeniyle cezasının ağırlaştırıldığı suçlardır. Bu suçlarda temel suç tipi ve ona bağlı olarak gerçekleşen özel bir netice yer almaktadır. Bu suçlara ilişkin olarak 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu'nda genel bir hüküm yer almamaktaydı. Doktrinde bu suçların birer objektif sorumluluk şekli olduğu kabul edilmekteydi. 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç başlıklı genel bir hükme yer verilmiştir (TCK m.23). Bu düzenlemeye göre failin gerçekleşen özel neticeden sorumluluğu, o netice bakımından en azından taksirle hareket etmesine bağlıdır. Bu düzenleme şekli Alman Ceza Kanunu paragraf 18'den alınmıştır ve bu düzenlemeyle bu suçlarda geçerli olan objektif sorumluluk sorunun ortadan kaldırıldığı kabul edilmiştir. Çalışmamızın amacı da bu değişikliğin yerindeliğinin denetlenmesi ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda cezai sorumluluğun tespitinde kullanılacak olan kriterlerin ortaya konulmasıdır.<br />Crimes aggravated by the result can be defined in short terms as offences that cause another or an aggravated form of the offenders intend and require heavier punishment. In the regulation of these offences there's a basic form of the offence and a specific result bound to it. There was no general provision related to these offences in the old Turkish Criminal Code number 765. It was mentioned in the doctrine that these offences constitute a form of objective liability. New Turkish Criminal Code number 5237 that entered into force on 01.06.2005 involves a general provision on crimes aggravated by the result (Art. 23). According to this privision offender can only be liable if his act is at least negligent. The regulation method mentioned above is adopted from German Criminal Code § 18 and this regulation removed objective liability from the system. The purpose of this dissertation is to open this change to discussion and introduce the criterias that might be used in determination of the criminal liability.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.