Affordable Access

Verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest

Publication Date
Source
Legacy

Abstract

8343brochurebinnenwerk.indd www.vlaamsehydrografie.be + 56 › 1/11C VERSCHERPTE LOODSPLICHT VOOR VAARTUIGEN IN DE BELGISCHE TERRITORIALE ZEE EN VAAR- WATEREN ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET VLAAMSE GEWEST ¬ BaZ 1/15C van 2005 vervalt “Besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 betreffende de ver- scherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° decreet: het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en be- treffende het brevet van havenloods; 2° minister: de Vlaamse minister die de loodsdienst onder zijn be- voegdheid heeft; 3° bevoegde autoriteit: de leidend ambtenaar van de administratie Waterwegen en Zeewezen of iedere door de leidend ambtenaar daartoe aangestelde plaatsvervanger; 4° lengte: de lengte over alles; 5° binnenvaartuig: vaartuig als zodanig geregistreerd in het land van zijn nationaliteit of een vaartuig dat gewoonlijk de binnenwateren bevaart of hiertoe bestemd is, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de ha- vens en de stranden van de Belgische Kust; 6° estuaire vaart: binnenvaartuigen, die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen, en als zodanig in het land van hun nationaliteit geregistreerd zijn; 7° fluvio-maritieme vaart: binnenvaartuigen die uitsluitend in een be- perkt gebied op zee mogen varen en als zodanig in het land van hun nationaliteit geregistreerd zijn; 8° loodsplicht: de verplichting daadwerkelijk een loods te nemen of BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 05 JANUARI 2006 + 57 gebruik te maken van loodsen op afstand zoals bedoeld in artikel 7, § 1 en § 3, van het decreet; 9° ve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F