Affordable Access

Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky / Adaptation of the School and Pedagogical Staff to the Need of the Online Classes

Authors
  • strečková, markéta
Publication Date
Jun 19, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán v rukou vedení jednotlivých škol. Cílem práce bylo zjistit, jak se jedna vybraná škola a její pedagogičtí pracovníci adaptovali na nutnost výuky na dálku. Výzkum byl veden jako případová studie se zakotvenou teorií. Data byla získána z hloubkových rozhovorů a dokumentů a byla analyzovaná z perspektivy managementu změn, teorie šíření inovací a modelu přijímání technologií a poté i metodou zakotvené teorie. Vybraná základní škola se adaptovala na nutnost distanční výuky, a to i bez důkladnější znalosti managementu změn. Délka adaptace byla dále silně ovlivněna nízkou digitální kompetencí. Během procesu přechodu na distanční výuku učitelé naráželi na negativní jevy způsobené nesouladem se zaběhlým systémem školství jako jsou vymahatelnost, nespravedlnost ve třídním kolektivu a nespravedlnost mezi kolegy. Doporučení pro školu je rozvinutí znalostí v oblasti managementu změny pro vedení a v oblasti digitální kompetence pro všechny pedagogické pracovníky. Návrhem pro další výzkum, popřípadě debatu na vyšší úrovni, je diskuse otázek na téma hodnota a funkce školy a možnosti jejich naplnění v distanční výuce. / During spring 2020, the schools were forced to start teaching remotely due to the Covid-19 pandemic. Distance learning is in its third wave lasting do May 2021. In comparison to the regular operation of the education system, the competence to manage this change was left up to the management of individual schools. The goal of this thesis was to examine how the selected school and its pedagogical staff adapted to the need of distance learning. The research was conducted as a case study with the use of the Grounded Theory. Data was gathered by in-depth interviews and documents and analysed from the perspective of Change Management theories, Innovation Diffusion Theory and Technology Acceptance Model. Further, it was analysed using the Grounded Theory. The selected school adapted to the need of distance learning without deep knowledge of change management. Furthermore, the length of the adaptation was influenced by the low digital competence. During the transition to distance learning, the teachers collided with the negative effects caused by the misalignment with the standard educational system such as enforceability, injustice among the classmates, and injustice among the colleagues. The recommendations for the selected school are to enhance the change management competence for the school management and to enhance the digital competence of all the pedagogical staff. The proposal for further research, alternatively for debate on a higher hierarchical level, is a discussion about the value and function of the school and possibilities of how to fulfil it during distance learning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times