Affordable Access

Risk Factors and Prevalence of Stroke Subtypes in Slavonia

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

002 Posteri.p65 Second Congress of Croatian Society for Neurovascular Disorders of Croatian Medical Association Posters Drugi kongres Hrvatskoga dru tva za neurovaskularne poremeæaje Hrvatskoga lijeŁniŁkog zbora Posteri 142 Acta Clin Croat, Vol. 43, Suppl. 1, 2004 POSTERS POSTERI 1 RIZI¨NI ¨IMBENICI I TIPIZACIJA MO DANIH UDARA U SLAVONIJI Dikanoviæ M1, Kadojiæ D2, Paliæ R2, Vuletiæ V1, Japund iæ V3, ¨engiæ Lj4 1Odjel za neurologiju, Opæa bolnica Dr. Josip BenŁeviæ , Slavonski Brod; 2Klinika za neurologiju, KliniŁka bolnica Osijek, Osijek; 3Odjel za psihijatriju, Opæa bolnica Dr. Josip BenŁeviæ , Slavonski Brod; 4Odjel za neurologiju, Opæa bolnica Vinkovci, Vinkovci Mo dani udar je vodeæi uzrok smrtnosti i invalidnosti u Slavoniji i Baranji. Cilj istra ivanja je bio utvrditi riziŁne Łimbenike te podtipove mo danih udara u regiji. U studi- ju je bilo ukljuŁeno 130 oboljelih od mo danog udara prosjeŁne starosne dobi od 67 godina, lijeŁenih na neuro- lo kim odjelima u Osijeku i Slavonskom Brodu tijekom 2003. godine. Pri postavljanju dijagnoze mo danog udara kompjutorizirana tomografija mozga je uŁinjena kod 100%, ekstrakranijska obojena doplerska sonografija krvnih ila kod 44,1%, transkranijska dopler sonografija kod 55,2% te laboratorijska obrada kod svih bolesnika. Bolesnike smo klasificirali na one koji su preboljeli hemoragiŁni odnosno ishemiŁni mo dani udar. U skupini s hemoragiŁnim mo- danim udarom izvr ili smo podjelu u dvije podskupine, tj. na one koji su preboljeli subarahnoidno krvarenje i one koji su preboljeli intracerebralno krvarenje. Pri klasifikaciji bolesnika s ishemiŁnim mo danim udarom rabili smo kla- sifikaciju TOAST koja ima 5 podtipova: mo dani udar ve- likih krvnih ila, malih krvnih ila, kardioemboliŁni, osta- lih poznatih uzroka, te vi e uzroka i/ili nepoznatih uzroka za nastanak mo danog udara. Rezultati su pokazali kako je najŁe æi Łimbenik rizika kod ispitanika bila arterijska hipertenzija (Łak 77,69%), te potom kardiomiopatija (46,15%), hiperkolesterole

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F