Affordable Access

»Fr. Paulus Hungarus seu, ut alii volunt, Dalmata O.P.«

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

»FR. PAULUS HUNGARUS SEU, UT ALIl VOLUNT, DALMATA O.P.« JEDNA ZANIMLJIVA LIčNOST IZ XIII ST. Stjepan Krasić I Gornjim latinskim riječima, koje smo uzeli za naslov ovog članka, jOš je 1691. talijanski povjesničar Andrea Rovetta1 upo- zorio na svu spornost podrijetla čovjeka čije je ime ugrađeno u same temelj e dominikanskog reda, j ednog od bliskih suradnika sv. Dom.inika (1170-1221), profesora prava na bolonjskom sve- učilištu i osnivača ugarske dominikanske provincije koja je 1221-1380. u svom krilu okupljala sve samostane dominikanskog reda u Ugarskoj, Transilvaniji, Albaniji i na cijelom hrvatskom nacionalnom području. Njegovo ime u srednjovjekovnim latin- skim izvorima najčešće dolazi u obliku fr. Paulus Hungarus ili tr. Paulus de Hungaria - o čemu će kasnije biti više govora - pa ćemo ga zato i mi u ovom prikazu zvati Pavao iz Ugarske. O njemu se na stranicama pojedinih povijesnih djela pisa- nih u inozemstvu bilo podosta pisalo, ali je on - koliko je na- ma poznato - potpuno izmakao pažnji naših crkvenih i kultur- nih povjesničara. Istina, sve što je o njemu pisano uglavnom. se svodi na uporno ponavljanje svega nekoliko dokumentiranih či­ njenica, uz nerijetko dodavanje neprovjerenih ineprovjerljivih tvrdnja kOje se jOš i danas uporno povlače u znanstvenoj lite- raturi. Drugim riječima, o njemu je više pisano nego što s·e u stvari zna. Ovo siromaštvo izvorne dokumentaCije nužan je pratilac 1 ovog kratkog prikaza Pavlova života i rada, koji upravo zbog to- ga i nema nikakvih drugih pretenzija nego da skrene pažnju na ovu zanimljivu ličnost iz prve polovice 13. st. za koju mnogi sta- riji i noviji pisci tvrde da je bila rodom iz Hrvatske. 1 Bibliotheca Chronologica illustrium viro rum provinciae Lom- bardiae Sacri Ordinis Praedicatorum. Bononiae 1691, str. 6. 132 Stjepan Krasić Pavao se prvi put spominje početkom 1219. skupa s redovni- cima tek osnovanog samostana sv. Nikole u Bologni (S. Nicolai ad Vineas) kao Fr. Paulus de Hungaria doctor.2 čini

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments