Affordable Access

Sobre el paper de les càpsules suprarrenal en el metabolisme dels glúcids

Authors
Publisher
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió científica del dia 7 de niaig de 1934 Sobre el paper de les capsules suprarrenal en el metabolisrlle dels glúcids. pel Dr. ROSEND CARRASCO tilt~cos~íria. i hi~eigiucthizia ildrenaJ9ziques. - Blunr descobrí, l'any 1901 (6 i 7) , que la injecció d'extrets suprarenals provoca glucosúria. Poc desprts Metzger (39) veié que aqilesta injecció determina hipergluce- inia i Bouchard i Claude (9) obtingueren els rriateixos resultats amb injec- cions d'adrenalina. Accid glucoge?iolítica de l'adrenaliiia dariiunt el fetge. - Doyon i Kareff (25 i 26) veieren que la iiijecció d'adrenalina és seguida Cuna minva iinportant de glucogen hepbtic. Velich (51) troba, l'any 1906, que en ani- tnals hepatectomitzats, la injecció d'adrenalina no dóna pas Uoc a gluco- súria. Després d'aquests trebaiis fonaii~eiitals, els fets demostrats per eUs foren repetidanient confirinats per uorirhrosos autors i hon~ considera s8i- dament establerta la doctrina segoíis la qiial l'ingrés d'adrenalina a la sang dóna Uoc a una descbrrega de gliicogen hepitic que és causa d'hiperglu- cemia i aquesta és causa de gliicosúria. L'auy 1909, Poiiak (44) observa que, en determinades condicions, la ixijeció d'adrenalina a animals en inanició pot donar iioc no pas a una minva, sinó a un augment de giucogeii Irepatic. Aquest fet, que en aqueU moment semblava paradosal i encara pot seinblar-ho ara, fou confirmat després per diferents autors. 4ccid de lJadrennlina daiiiu,,rt el gli~cogea rnuscula> i l'iacid ldctic muscular i 11.emdtic. - Molt receiitnieut 11a estat demostrat que l'ingrés d'adrenalina a la sangqóna iioc a una minva del glucogen miiscular (Cori, 23), i al mateiñ teinps a un augiiient de l'acid lbctic muscular (Con, z 3 ) , i del de la sanp (Tolstoi, Loebel, Levine i Richardson, 50, i Cori, 22). Accid gtucogenoghnica de I'ad,renalina. daiizu?at el felge. - Des de l'any 1904 hi ha motius per suposar que el fetge pot transformar acid lactic en glucogen (Enibden (29). Recent

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F