Affordable Access

Achievement in TIMSS : differences in pupils' test-results.

Authors
  • Larsson, Hanna
  • Tellander, Anna
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöker, vart fjärde år, kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Över 50 länder deltar i TIMSS och den sammanställda datan granskas av forskare. De svenska eleverna presterar generellt sett betydligt lägre än de högpresterande asiatiska länderna, Japan, Singapore, Hongkong, Korea och Taipei. Syfte Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka vad som kännetecknar forskningen kring skillnader i elevers matematikresultat i TIMSS. Då det fanns ett intresse för om faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik har en inverkan på prestationsnivå utformades även en djupgående analys angående detta. Syftet med den djupgående analysen är att undersöka vilken inverkan faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik har på elevers prestationsnivå i TIMSS. Metod Litteratursökningen utfördes i databasen Primo och för att avgränsa sökfältet lades, stegvis, ytterligare inklusionskriterier till. När sökfältet avgränsats till ett greppbart antal artiklar utfördes en granskning av studiernas sammanfattningar. För att kunna göra ett slutgiltigt urval av artiklar utformades urvalskriterier vilka vi utgick ifrån när artiklarnas syfte, resultat och slutsats närlästes. Artiklarna som uppfyllde de utvalda urvalskriterierna inkluderades och kartlades därefter i form av tabeller. Tabellerna låg som grund för den här kunskapsöversiktens resultat och analysdel. Resultat Resultatdelen är uppdelad i fem underkategorier; Syftet med studierna, Faktorer/Variabler som undersöks i relation till prestation, Studiernas data, Urval i studierna och Studiernas diskussion/Slutsats. Samtliga studier undersöker diverse faktorers/variablers inverkan på elevers prestationsnivå i TIMSS. Studierna undersöker olika länders elevresultat och får fram olika resultat beroende på vilket land som undersöks. Den faktor/variabel som flest studier undersöker är den socioekonomiska statusens inverkan på prestation. Avseende faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik, som undersöks i den djupgående analysen, visar studiernas resultat på att den har en inverkan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times