Affordable Access

Účetní aspekty grantových projektů v podnikové praxi / Accounting Aspects of Grant Projects in Corporate Practice

Authors
  • brtková, petra
Publication Date
Aug 29, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Štát každoročne zostavuje rozpočet na účely podpory podnikov v rôznych oblastiach. Podporuje sa výskum, vývoj, inovácie, infraštruktúra, rast pracovných miest, rozvoj vidieka a mnoho ďalších. Táto práca je zameraná na vysvetlenie pojmu grantový projekt, jeho financovanie, účtovnícke aspekty, informačnú náročnosť. Cieľom je navrhnúť efektívnejší postup vyhodnocovania stavu grantových projektov vo vybranom podniku. / The budget is drawn up each year to support businesses in different areas by the state. Research and development, infrastructure, jop opportunities, rural development and many others are supported. This bachelor thesis is focused on explanation of the term grant project and its financing, accounting aspects, information demandingness. The aim of thesis is to propose a more effective procedure for evaluating grant projects in a selected company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times