Affordable Access

Toward a Science of Business Economics:Qualitative economics and building a theory of the firm

Authors
Publisher
Centre for International Business, Department of Business Studies, Aalborg University
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Business Life

Abstract

kvarter akademisk academic quarter 06 68 Volume kvarter akademisk academic quarter Et signalement af ledelsesdilemmaet Identitet og mening til forhandling Frederik Hertel Ph.D., Adjunkt, Institut for Økonomi og ledelse, Aalborg Universitet, Danmark. Frederiks forsknings områder er: or- ganisation, kommunikation & ledelse. Michael Fast Ph.D., Lektor, og ansat ved Aalborg Universitet, Danmark, siden 1985. Michaels forsknings- og undervisningsområder er primært indenfor organisationssociologi, ledelsesfilosofi, videnskabsteori, metodologi og kvalitative metoder. Volume 06. Forår 2013 I denne artikel vil vi give et signalement af ledelse ved at behandle det fænomen, vi betegner som ledelsesdilemmaet. Vi definerer le- delsesdilemmaet som den situation, der opstår, når lederen opfat- ter etableringen af en Jeg-Det relation til medarbejderen som en nødvendighed for at kunne sikre organisationens målopfyldelse. Udfordringen er imidlertid, at denne objektivering af medarbej- deren skaber en ledelsesmæssig afstand til medarbejderen og der- med også til den situation, som organisationen befinder sig i. Den ledelsesmæssige afstand skyldes, at Jeg-Det relationen skygger for lederens erkendelse af og forståelse for situationen, sådan som den fremstår for medarbejderen. Ledelsesdilemmaet er et begreb, vi har udviklet på baggrund af den case, vi inddrager i det følgende. På baggrund af casen vil vi præsenterer læseren for en række over- vejelser, der kan danne udgangspunkt for en dybere forståelse for ledelsesdilemmaet. De ødelagte gulve Alex Petersen og hans medarbejdere haster rundt på skolens gange, toi- letter, lærer- og klasseværelser.1 Samtlige rum skal være klargjorte før skolens elever og lærere møder således, at dagens undervisningsaktivite- ter kan foregå i rengjorte rum. Petersens telefon ringer, og han genkender telefonnummeret på en af sine vigtigste kunder. Hans første tanke er, at kvarter akademisk academic quarter 06 69 Volume Et signalement af led

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments