Affordable Access

Practical knowledge and appropriate technology - Science and technology reform in Thailand

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

Thái Lan là nước thực hiện công nghiệp hóa và phát triển kinh tế ngay từ những năm 1960, và có sự tăng trưởng cao liên tục trong gần bốn thập niên qua. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 đã làm bộc lộ những điểm yếu cơ bản của Thái Lan cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Nhận thức rõ khoa học và công nghệ có vai trò to lớn trong việc vực dậy nền kinh tế sau khủng hoảng, Chính phủ Thái Lan đã không ngừng đổi mới chính sách khoa học và công nghệ, phát triển các ngành công nghiệp có tầm thế giới và xây dựng được nền tảng công nghệ cho nhiều lĩnh vực tương lai. Đặc biệt trong kế hoạch 2004-2013, mục tiêu của chính sách khoa học và công nghệ Thái Lan là không ngừng đổi mới, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thực thi chủ trương phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tri thức thực tiễn và công nghệ phù hợp, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững đất nước. Những kinh nghiệm của Thái Lan trong phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là những tham khảo hữu ích đối với Việt Nam.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments