Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 093

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

ANY V. N.93 15 DE FEBRER DEL 1986 PREU 60 PTES. Un carnaval passat per aigua, fou el de "La Playa de Palma" d'aquest any de gràcia 1986.. I no és que no estassim avisats. La TV3, televisió de Catalu- nya va anunciar tota la set- mana la gota freda que dissabte passaria per da- munt Mallorca. I va des- carregar des de mitja hora abans de començar la des- filada fina el mateix mo- ment d'haver passat per devant el jurat. Tanmateix s'hagués pogut ajornar per un altre dia aquesta desfi- lada. Encara en teniem tres de darrers dies, això és el que ens comentava el batle de S'Arenal, enrrevoltat de policies municipals, quan va veure que la comitiva partia, però el batle no co- mandava en aquesta ocasió. I la comitiva va partí. El comentarista de "Ultima Hora" va dir l'endemà que el nostre carnaval va resul- tar "una piltrafa" i potser tengués raó. A noltros no ens va agradar, de bon co- mençament, la propaganda feta en castellà, francés, anglés i alemany, ens va in- dignar que el català, llen- gua propia de les Balears i oficial a la nostra comuni- tat autónoma, no apare- gués per res als triptics anunciadora i explicadors de la mascarada. Per això, l'endemà ferem una en- questa rápida entre la gent que trobarem al llarg de la Carretera Militar de S'Are- nal. Els enquestats foren preguntats que els pareixia això de posar-ho en totes les Renguea manco en la nostra. Les respostes foren: CATE RINA FELIU I PETRE GARAU Ses Cadenes Molt nial fet. La nostra llengua ha d'esser sempre la primera de totes. Poc seny dels organitzadors de no posar el carnaval per un altre dia. La meitat dels nins catan constipats de la banyadura que aplegaren. MANUEL ALCOLECHA I LLACER Guixaire Está molt mal fet això d'ignorar la llengua de les Baleara. „Playa de Palma” Un carnaval passat per aigua JOSEP FRANCO PEDREÑO Bar Ca'n Paco Mal fet. La llengua dels mallorquina ha d'esser la primera a Mallorca. MIGUEL DORADO 1 MELERO Metge Mal fet. No se pot do- nar preferIncia a les llen- gues forasteres

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments