Affordable Access

L'origen de les concentracions de ferro de la Vall de Ribes, explotades per la farga catalana

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

C.E.C.R. ANNALS 1992-1993 APORTACIONS 1 ESTUDIS 1 L'ORIGEN DE LES CONCENTRACIONS DE FERRO DE LA V M L DE RIBES, EXPLOTADES PER LA FARGA CATALANA ENRlC SUNYER 1 COMA Cestudi s'ba fet en ocasió de l'esposició itinerant "La Farga Catalana a la Vall de Ribes" -estiu de 1991-, organitzada pel Gmp per a 1'Estudi de la Farga Catalana, de l'hstitut d'Estudis Catalans, corn a activitats previes al congrés previst per a 1993. Cexposició fou inaugurada pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujo1 i Soley, president de la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps que es recollicn dades i material per la mostra, es féu un estudi preliminar dels jaciments (meners) de ferro (Fe), que es tenien notícies d'haver-se explotat durant els segles XV i XVIII coincidint amb el major auge de la FC (farga catalana). En aquest estudi l'autor recalca l'opinió ja exposada en la seva tesi el 19601, que les mineralitzacions de la Vall de Ribes estan relacionades: a) Amb el quimisme dels sediments i roques en els quals estan inclosos, con- tradient I'opinió que depenen de la intrusió gra~t ica del Costabona '" corn s'ha vingut sostenint. També avanca, b) la total independencia genetica entre les concentracions de Fe amb la resta de mineralitzacions metal.liques i, per fi, c) el seu caracter exogen, deduit a partu d'analisis i la relació amb els nivells geolbgics encaixants i superfícies d'erosió. Ens trobem amb unes concentracions de Fe d'origen metebric, tal vegada 2 L'ORIGEN DE LES CONCENTRACIONS DEFERRO DE LA VALL DE RIBES podem arribar a deduir que el ferro fos de procedencia meteorítica, o sigui extraterrestre. LES MINERALITZACIONS DEL DOM DEL FRESER El dom de la capcalera del riu Freser, és una estructura cupulifonne del tipus circular, formant un plec de fons vergent al NW, on afloren, grhcies a la epigenesi del riu Freser, els nivells de base del Pirineu oriental (pale- ozoic inferior) correlacionables amb d'altres nivells paral.lels de la cúpula del Canigó a la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F