Affordable Access

Komuna u novim uvjetima

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VLATK:O MILETA KOMUNA U NOVIM UVJETIMA I Od konstituiranja pa do danas komuna je u središtu izgradnje našeg društveno-ekonomskog i političkog sistema. Sam prijelaz s narodnih od- bora kao isključivo organa vlasti , s neznatnim privrednim funkcijama, na komunu kao bitno novu društvenu jedinicu prvenstveno je obilježen izmijenjenim položajem i funkcijama, a zatim i organizacijom komune kao osnovne političko-teritorijalne ćelije samoupravljanja i osnovne društveno-ekonomske zajednice stanovništva njena područja. U našu društvenu praksu komuna i komunalni sistem uvode se na ovoj etapi njena razvitka kad je radničko samoupravljanje već doživjelo po- četnu afirmaciju i kad su se snažno ispoljili procesi društvenog upravlja- nja u svim porama državnog mehanizma.1 Pored toga, do formiranja ko- mune dolazi i u periodu mijenjanja uvjeta privređivanja i s tim u vezi težnja za bržom privrednom i društvenom ekspanzijom. Naime, radnič­ kim samoupravlj anjem proizvođačima su već ranije u okviru radnih or- ganizacija data izvjesna prava u pogledu upravljanja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju i rezultatima rada. Međutim, prenošenjem tih prava na radne organizacije nije se, i dugo vremena nakon toga, izvršila značaj nija promjena u zahvatanju i raspodjeli viška rada iz kojeg se proširuje proizvodnja i podmiruju općedruštvene potrebe. Mehanizmom društvene raspodjele sredstva su odvajana od neposrednih proizvođača i koncentrirana na višim nivoima, pretežno kod federacije, zatim repu- blika i kotareva. Stalna tendencij a proširivanja radničkog samoupra- vljanja i uvođenje društvenog upravlj anja nametnula je potrebu formi- ranja uže društvene jedinice koja će raspolagati dijelom društvene aku- mulacije i time neposrednije utjecati na razvitak proizvodnih snaga i produktivnost rada. Zbog bojazni od suviše jednostranog interesa radnih organizacija njima to nije omogućeno, a budući da ih privredni sistem sa svoj im instrumentarijem nije za to zainteresirao, one su se dosta indi- 1 J

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments