Affordable Access

Els museus de les comarques de Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0182_072 L y M Ll S E U S P E L E S C O M A R Q U E S )1 E G 1 R O N A Ek fflu<seus tradicionab: • r • r renovacio o reconversio Josep Tarrús A C A T A L U N Y A , els museus que hcm conegut fins a ia década deis 80 havien esmer^at büna part deis seus esforgos en les funcions mes «tradicionals» d'aquesca ciasse de cen t res cu l tu rá i s . Aqües tes tasques se c e n t r a v e n en la recol l ida, documentac iü i recerca deis objectes museístics, sense descuidar la conservació i r e s t a u r a d o de les c o M e c c i o n s que custodiaven. Certament, el seu punt mes flac solía ser, llevat de poques excepcions, el de la difusío d ' aques t s fons patrimonials, cosa que els arraconava en l'interés del gran públic ¡ també en els pressupostos de les institucions. Durant els darrers quinze anys, la irrupció deis ordinadors personáis en el món deis museus ha r e v o i u c i o n a t , opt imitzat i simplificat totes aqüestes func ions . Ni els s i s temes ac tuá is de documentació, ni els estudis estadístics del públic, ni tampoc les noves presentacions de moltes sales d'exposicit'i permanent o temporal podrien comprendre's sense la Ínter venc ió d i r ec t a d ' aques ta nova tecnología cjiíe és a l'abast de tothom. Sembla r l a , dones , que aqües tes funcions «tradicionals» haurien de gaudir d'una época daurada en tots els museus, pero la realitat és hen bé una altra. En efecte, l'increment imparable del seu paper com a centres difusors del patrimoni i fins i tot com a motors Je la dinamització cultural en algunas poblacions mitjanes o petites ha fer que sovint quedessin relegades a un segon terme. No deixa de ser simptomatic que la nova Llei de Museus de la Generalitat (1990) hagi previst la necessitat de crear els Servéis d'Atenció Museíscica (SAM), especialitzats en la Lar ds hrimze (Viiauba), després de la seva restaiimció. úMI 72 Revista de Girona/iiíiin. 182 niiiig-juny 1997 á ^ S P H i- T I V f£ S F I N A L 1) H L A II E C A

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments