Affordable Access

Aula 17: "territorio comanche?"

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Education

Abstract

3 6 SUPOrtS vol. 7. núm. 1 , p. 36-42, prirnaberd de 9F03 - Aula 1 7: ((territorio comanche»? Ricard Masferrer i Clara Resum: L'experienciai personal d'haver estat mestre-tutor d'uns alumnes arnb trastorns emo- cional~ i conductuals tlins d'una escola d'educació especial condueix a una reflexió al voltant de les eines que sembleni útils per ajudar aquests alumnes a sortir del seu ((territorio comanche)): primar I'objectiu del seu benestar psicologic per sobre dels progressos academics, programes d'habits de treball autiinom i de competencia social, incondicionalitat afectiva, analisi funcional de la conducta ... Acoiiseguir la formació d'un equip de treball arnb la implicació de professio- nals de I'educació, la salut mental i els serveis socials és també u n element cabdal. Abstract: The personal experience of to have been the teacher of students with emotional and behavioral problems iri a school of special education takes me to a reflection around the inter- vention strategies thai: can be useful to these students to leave his ((comanche district)): to prio- ritize the objective of its psicological well-beirig front to the academic learnings, programs of habits of independent work and social competition, affective unconditional, functional analysis of behaviour. To obtairi the formation of a work team with the implication of workers of the edu- cation, the mental heaith and the social services is also a fundamental element. Descriptors: Alumnes arnb trastorns emocionals i conductuals. Conductes pertorbadores. Es- trategies d'intervenció. (<Territorio comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado alas paredes, ha- cia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cris- tales rotos. Territorio comanche es allí donde oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves anadie sabes que te están mirando.)) Arturo PÉREZ-REVERTE (1994)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F