Affordable Access

O jeziku s Markom Samardžijom

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marko Samardžija
  • Jezik
  • Standardni Jezik
  • Norma
  • Jezična Politika
  • Vijeće Za Normu

Abstract

Microsoft Word - 00_Uvodna riječ.doc Vera Blaževi�, Karlo Kobaš: O jeziku s Markom Samardžijom 107 Vera Blaževi�, Karlo Kobaš O JEZIKU S MARKOM SAMARDŽIJOM Marko Samardžija jedan je od najpoznatijih su- vremenih jezikoslovaca. Njegov svestrani i predani znanstveni rad urodio je velikim brojem bibliograf- skih jedinica, me�u kojima su: deset knjiga i jedan gimnazijski udžbenik iz leksikologije, stotinjak znanstvenih i stru�nih radova iz povijesti hrvatskoga standardnoga jezika, hrvatske leksikologije i leksi- kografije, o valentnosti hrvatskih glagola te o prou�avateljima hrvatskoga je- zika. Istaknuo se i u uredništvu, priredivši za izdavanje znatan broj pretisaka i izbora iz djela hrvatskih filologa i jezikoslovaca druge polovice XIX. i XX. stolje�a. Marko Samardžija ro�en je 2. rujna 1947. godine u Vo�incima kod Vin- kovaca u kojima je poha�ao i osnovnu školu. Srednju je školu završio u Vin- kovcima, nakon �ega odlazi u Zagreb na Filozofski fakultet na studij Hrvat- skoga jezika i književnosti i Filozofije te zapo�inje svoje znanstveno djelo- vanje na podru�ju hrvatskog jezika. 1977. godine obranio je magistarski rad iz stilistike, a 1986. godine doktorsku disertaciju iz sintakse. Promotrimo li dosadašnji znanstveni rad Marka Samardžije, nailazimo na uistinu zavidan broj dužnosti i priznanja. Svoj jezikoslovni rad zapo�eo je još kao student objavljivanjem jezikoslovnih radova u studentskom jezi�nom �asopisu. Njegovu znanstvenom ostvarenju pripomoglo je i to što je 1973. godine izabran za asistenta na Katedri za hrvatski književni jezik Filozof- skog fakulteta Sveu�ilišta u Zagrebu. 1992. godine biva izabran za izvan- rednoga profesora na toj katedri, a ujedno tom godinom zapo�inje i njegovo predsjedanje tom katedrom, koje se nastavilo sve do 2002. godine. Bitno je istaknuti i njegovu organizacijsku ulogu i sudjelovanje na nizu stru�nih i znanstvenih skupova i kongresa u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a ne mo- žemo zanemariti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments