Affordable Access

SMRTNA OZLJEDA LUČKOG RADNIKA PRILIKOM UTOVARA RASUTOG TERETA U BROD

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PULJIC-4-2006.vp SMRTNAOZLJEDALU^KOGRADNIKAPRILIKOM UTOVARARASUTOGTERETAUBROD U srpnju 2006. godine, za vrijeme obavljanja poslova postavljanja transportne linije trakastih transportera za utovar rasutog tereta iz skladi{ta luke u brod, poginuo je lu~ki radnik M. E. Ra{~lamba ovog doga|aja temelji se na nalazima nadle`nog inspektora rada za za{titu na radu Dr`avnog inspektorata u Podru~noj jedinici Split koji je obavio o~evid na mjestu doga|aja, inspekcijske nadzore, te poduzeo propisane mjere. OPISDOGA\AJA Poslodavac L[ d.o.o. obavlja skladi{tenje, utovar i istovar brodova u luci na moru. Ovom prigodom trebalo je iz skladi{ta luke utovariti u brod umjetno gnojivo, te se u tu svrhu postavljala transportna linija, sastavljena od vi{e trakastih transportera. Svaki transporter imao je svoj elektromotorni pogon priklju~en na prijenosne ormare za razvod elektri~ne struje. Na po~etku transportne linije, odnosno na izlazu iz skladi{ta nalazila se usipna ko{ara koja se punila utovariva~em. Na monta`i su radila tri radnika, od kojih je jedan rukovodio radovima, jedan elektri~ar i poginuli lu~ki radnik M. E. Kada su zavr{ili s monta`om, uklju~ili su struju i pokrenuli transportere, a M. E. je trebao otvoriti ispust na usipnoj ko{ari, koja je ve} bila napunjena. Radnik koji je rukovodio radovima do{ao je do usipne ko{are provjeriti za{to teret nije krenuo i tamo zatekao nepomi~no tijelo M. E. Poku{ao mu je pru`iti prvu pomo}, ali bez uspjeha. Prema nalazu patologa, radnik je poginuo od udara elektri~ne struje. Inspektor rada, ubrzo nakon doga|aja, obavio jeo~evidteutvrdiosljede}e: - Na mjestu na kojem je na|eno tijelo poginu- log pod je bio mokar, a u neposrednoj blizini na podu, nalazio se elektri~ni kabel pod naponom ~ija je izolacija bila o{te}ena i popravljana ljepljivomtrakomzaizoliranje. - Privremena elektri~na instalacija do prijeno- snih razvodnih ormara i od razvodnih ormara do transportera bila je polo`ena na pod po kojem se kre}u radnici, vili~ari i bageri, a kabeli nisu bili za{ti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F