Affordable Access

In memoriam Frane Ivković (1949-2013)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nekrolozi / Obituaries 411 Arh. vjesn. 56(2013), str. 405-415 In memoriam Frane Ivković (1949. – 2013.) Profesor Frane Ivkovi≥, arhivist specijalist u Državnom arhivu u Zadru izne- nada je preminuo 28. ožujka 2013. godine. Roðen je 23. rujna 1949. godine u Zadru kao prvo dijete Petra i Marije roðene Brzoja. Nakon završene Osnovne škole u Škabr- nji, upisuje Gimnaziju pedagoškog smjera u Zadru, a na ovdašnjem Filozofskom fa- kultetu studij povijesti i filozofije koji završava u srpnju 1973. godine. U školskoj go- dini 1973/74. profesor je povijesti u Školi za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti u Opa- tiji, a od sljede≥e godine profesor u Centru usmjerenog obrazovanja industrijsko-teh- niËkih kadrova u Rijeci. U rodni se kraj vratio nakon zaposlenja u ondašnjem Historijskom arhivu u Zadru, u rujnu 1981. godine. Uvoðenje arhivista u posao u tom je razdoblju zapoËi- njalo u arhivskom spremištu i upravo se to vrijeme profesoru Frani na poseban naËin urezalo u sje≥anje, o Ëemu je Ëesto priËao. Na to se razdoblje odnosi njegova uzreËica da je „u po' no≥i i u po' dana znao gdje je što u arhivskom spremištu“. Kolega Frane u svom se redovitom poslu bavio arhivskim gradivom sudova, i to razdoblja nakon pada MletaËke Republike, kada su u Dalmaciji osnovani prvi su- dovi u modernom smislu te rijeËi, pa sve do naših dana. Godine rada na tom gradivu uËinile su ga velikim poznavateljem povijesti sudstva i gradiva nastalog radom sudova u Dalmaciji. Uz tu Ëinjenicu i Franinu osobnost nadovezuje se i njemu svojstven pa- radoks: njegovi se objavljeni radovi, naime, odnose najve≥im dijelom na povijest up- rave i kako se Ëini, da nije bilo projekta izrade VodiËa kroz fondove i zbirke DAZD-a, sve znanje i iskustvo koje je godinama stjecao o sudskim institucijama, njihovu us- troju i poslovanju, bilo bi njegovim odlaskom zauvijek izgubljeno. Ubrzo nakon njegova dolaska u Arhiv zapoËeo je projekt izrade prvog preg- leda arhivskih fondova i zbir

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F