Affordable Access

Notes entomològic-botàniques : II. Aparició abundosa del Sirex juvencus L., a Sarriá

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes entomològic-botàniques : II. Aparició abundosa del Sirex juvencus L., a Sarriá 34 I NSTI Ti 1.16 (.ATALANA I) IIISTORIA l Donatiu . I). I rederic \Vynn ecdcix. per a cl mu>co. un cvcmplar c a halt. Comunicacions . Sc Ilegcix un trevall del soci 1). 1.1oren4 Garcias, titolat I It ril)LI,:I I iii.toria del pore (Sus))), en cl que retercix varies curioIes oh^crc;l^iin Ictcs. ohrc finstint d'aqucst mamifer. El R. 1). Joaquim 1l." de Barnola. S. J.. dona lectura a la primera nota de la seric que tractara de sisteniltica hotanica i quin titol es uAssaig mono- grafic del gencro Oxalis)) del qua] detalla sis especies, havent-n'hi trey que no han sigut citadcs a Catalunya. D.:Ascensi Codina llegcix una comunicacio. que ha cscrit en col-lohora- ci(i del distingit entomolce franccs Al. de Lapouge i que tracta dctinguda- ment d'els Carables de Set Cases i UIl de I cr (1'irincu Gironi). Sens res mes quc tractar, s'aixeca la sessio a les t -!--!o. NOTES ENTOMOLOGIC - BOTANIQUES 11.1'' Aparicio abundosa del SIREX JUVENCUS L., a Sarria Mlitjansava el mes d'Octobre prop passat, quan un dels mews deixebles em presentl tin superb himenopter, la liliaci6 del qual an els siricids no era pas dificil d'endevinar. ^\les d'ond venia l'exemplar?, y primer de tot; ;a quina especie pertanyia? Aixo derrer em proposi esbrinar avans d'ulteriors indagacions. Tenia un individuo mascle del Sire.i juveucus L. La trova- lla'm sembli fort interessanta, car no tenia cap antecedent de que s'hagu6s citat de punt tant baix a Catalunya, ni recordava d'haver-lo vist en lo catglec i col-leccions de mon estimat amic en Pere Antiga (A. C. S.), prou conegudes de mi quand empren- gu6 la formaci6 de les col'leccions entomologiques del col'legi ( 1) V. lo niun . 7 del Butlleli de 191_. INSTITUctII (. ATALANA U' I [III IRIA NATI'NAI. i1 del Sagrat Cor (carrer de Casp ), and res hi havia d'Insectes, al comencar mes tasques professorals 1'any 1892. Tot seguit regiro Ia Memoria de nostra Instituci6

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F