Affordable Access

Norma i ús en el valencià central: nivell lèxic

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

José R. GOMEZ MOLINA Universitat de Val&ncia Arran d'una investigació sobre actituds lingüístiques de les quatre modalitats parlades a l'area metropolitana de Valencia +astella estandard (CS), valencia estandard (VS), castella no estandard (CNS) i valencia no estandard (VNS)- (Gómez Molina, 1998; Gómez Molina i Gómez Devís, 2000)2, es comprova la millor percepció i valoració de la varietat valencia estan- dard en determinades dimensions de la categorització social (competkncia personal, prestigi ocupacional) i arnbits d'us, aixi com de la varietat valencia "apitxat" o central (VNS)3 en altres dimensions (caracter relacional, integració en l'endogrup); a més a mes, ambdues varietats responen a una variació diaasica, ja que VS és la modalitat preferent en els contextos formals i VNS és la varietat preferent en les situacions comunicatives informals. Ara volem esbrinar. en el nivell lbxic, quines formes són considerades prestigioses i quins són els parimetres que regulen aquest prestigi per part del grup bilingüe resident a l'area geogrifica del valencia cen- tral. En la nostra opinió, la realitat sociolingüística actual del valencia necessita d'aportacions lingüístiques, sociolingüístiques i de sociologia del llenguatge que possibiliten una encertada planificació lingüística4. D'altra banda, es constata que quan dues llengües conviuen durant molt de temps al mateix territori es produeix una transferbncia d'estructures gramaticals i unitats lbxiques, pro- ducte de la influbncia que ambdues s'exerceixen mútuament (Silva Corvalán, 1994: 4-5). Si considerem la transferbncia com un procés que respon al continuum interferkncia -> préstec en vies d'integració -> préstec integrat, els trets delimitadors són els diferents graus d'integració lingüística -adaptació fonolbgica, morfolbgica i sinthctica- i d'integració social -freqübn- cia d'us, homogenei'tat i nivell d'acceptació- (Clyne, 1972: 14-19). 1. Aquest article és una síntesi del projecte d'investigació Valoració social

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments