Affordable Access

ZADOVOLJSTVO ODGAJATELJA OSOBNIM ŽIVOTOM U PROMIJENJENIM ŽIVOTNIM OKOLNOSTIMA

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Odgajatelji
  • Osobno Zadovoljstvo
  • Promijenjene Okolnosti života

Abstract

r20 UDK:376.5 Zaprimljeno: 28. 10. 1996. 1. Uvod Posljednjih godina u Hrvatskoj su se desile brojne i snaZne promjene izazvane intenzivnim dogadanjima usljed ratnih strahota, usljed raspada ranije drZave, usljed promjene druStvenog sustava itd. Gotovo je nevjerojatno da su se sve te promjene desile u relativno kratkom vre- rnenskom razdoblju, gledano povijesno, ali vrlo dugad- kom i iscrpljujucem, gledano ljudski i kroz patnje koje su, neki viSe, neki manje, ali svi gradani Hrvatske prolazili. Buduci se radi o procesu koji ide ka stabiliziranju i ima perspektivu, ali koji, s druge strane jo5 uvijek nije dow- Sen, za pretpostavitije da se posljedice i dalje odraZavaju na Zivot i funkcioniranje ljudi opcenito. Ako se ovu cijelu situaciju >>prebaci<< na mikroprostor jedne struke, profesije, odnosno jedne skupine ljudi koju veZu odredena zajednidka obiljeZja, stremljenja, iskustva, interesi, onda je moguce konkretnije govoriti o utjecaju spomenutih promjena na tu skupinu ljudi, o relacijama medu odredenim pojavamq o vecim ili manjim posljedi- cama koje se mogu pripisati spomenutim promjenama i sl. Rijed je o populaciji strudnjaka koji rade s djecom i mladeZi s poremeiajima u pona5anju, odnosno s djecom i mladeZi kojoj je kroz odredeno Zivotno razdoblje po- trebna znacajnija drustvena pomoc i intenzivniji odgojni IZVORNI ZNANSTVENI CLANAK utjecaji, nego Sto su to imali u ranijoj sredini. S takvom populacijom djece i mladeZi neposredno rade posebno educirane struOne osobe (prvenstveno socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi), mada se u praksi deSava da se usljed nedostatka navedenog struenog kadra zapoSlja- vaju i osobe dija profesionalna kompetentnost ide prema Sirim srodnim strukama. Moguce je prepoznati da se radi o tzv. pomagadkim profesijama, dija djelatrost je odgovoma i prilidno optere- -glduea i u redo_vnim Zivatnim uvjetima i okolnostima. Iztih razloga vec dugi niz godina u svijetu, a posljednjih godina je to trend i u naSoj zemlji, osobe takvih profesija predstavljaju zna

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments