Affordable Access

Uses of also in oral semi-informal German

Authors
Publisher
Catalan Journal of Linguistics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Also (per tant, és a dir, doncs, bé, vaja) continua apareixent en les darreres gramàtiques i diccionaris de l’alemany preferentment com a adverbi amb funció connectiva conclusivo-consecutiva, funció que es correspon fonamentalment amb l’ús que té en alemany escrit formal. Tanmateix, la seva funcionalitat com a partícula modal està documentada des dels inicis de l’anomenada Partikelforschung, tot i que encara resten usos per investigar de manera sistemàtica tenint en compte les diferències entre l’alemany oral i l’alemany escrit –en la concepció o en la realització. Sobre la base de dades empíriques, en aquest article ens proposem analitzar els usos d’also en interaccions orals semi-informals. Les dades procedeixen d’una submostra del corpus VARCOM (alemany, castellà, català) que recull la producció de parlants nadius d’alemany, castellà i català en aquestes tres llengües com a L1, L2 i LE; els textos han estat elicitats mitjançant entrevistes semiestructurades i tasques de producció de textos narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius. En concret, analitzem la presència i la freqüència d’also en posició inicial d’oració o seqüència, les funcions que realitza com a connector logicosemàntic o com a marcador del discurs i la interacció i les interrelacions entre aquestes funcions, a fi de contrastar els resultats amb la descripció que ofereixen les obres de referència actuals.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F