Affordable Access

Authors
Publisher
서울대학교 인문대학 동아문화연구소
Publication Date

Abstract

葉適(1150-1223) 字正則, 號龍泉, 或稱曰水心先生, 生於温州永嘉郡瑞安縣三港鎭. 祖公濟, 游太學無成, 貲衰, 去處州龍泉, 居於溫州. 父光祖, 字顯之, 性拓犖, 志願大, 因於無地, 不自振立, 歲旣晚, 專屏静處, 不豫人事, 味山野之樂而遠市朝, 服壹笠以忘冠紳焉. 母杜氏, 同縣人. 杜氏世爲縣吏, 父不願爲吏也, 去之, 居田間, 有耕漁之樂, 其後業衰, 而夫人生十餘年, 則能當其門戶榮辱之事矣. 孝敬仁善, 異於他女子, 始葉氏自處州龍草泉徙於瑞安, 貧匮三世矣. 當此時, 夫人歸葉氏也. 夫人旣歸而歲大水, 飄沒數百里, 室盧什器偕盡. 自是連困厄, 無常居, 隨僦輒遷, 凡遷二十一所. 所至或出門無行路, 或棟宇不完, 夫人居之, 未嘗變色, 曰: 『此吾所以從其夫也.』 於是葉氏(光祖)聚數童子以自給, 多不繼.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments