Affordable Access

Essential Points in Ho Chi Minh's Heritage on National Liberation for the goal of the National Development towards Socialism

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Ho Chi Minh
  • Heritage
  • National Liberation
  • Hồ Chí Minh
  • Di Sản
  • Giải Phóng Dân Tộc
  • Chủ Nghĩa Xã Hội
  • Phát Triển

Abstract

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng sáng tạo, mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới ở thời đại mới - thời đại sinh thành chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam, thời đại ấy là thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, về cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; về Đảng cách mạng chân chính với tư cách Đảng kiểu mới; về chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.