Affordable Access

İşletmelerde Performans Değerleme ile İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) Arasındaki İlişkisi -İstanbul İlinde Bir Araştırma- / The Relationship Between Performance Appraisal and Human Resources Information System (HRIS) in Businesses, a Research

Authors
Publisher
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Publication Date

Abstract

ÖzetGenel anlamda performans değerleme, kişinin yetenek­lerini, gizil gücünü, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzeri ni­teliklerini diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan, ayrıca; geleceğe yönelik İnsan Kaynakları ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesine temel teşkil eden sistematik bir ölç­medir. Bu nedenle; karar sürecinde insan kaynakları yönetimine destek sağlayacak bir insan kaynakları bilgi sisteminin işletmede mevcudiyeti zaruri bir duruma gelmiştir. İşletmelerde mevcut İKBS uygulamalarından performans değerlemeyin etkili olarak kullanımı, 2003 yılında çıkan 4857 sayılı İş Kanunu’nun işletmelere çalışanların haklarının korunması ile ilgili getirdiği düzenlemeler ile daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmadan amaç; İKBS- Performans değerleme boyutunun ne derece etkin, istenilen boyutlarda (zaman ve maliyetçe etkin olup olmaması) kullanılıp kullanılmadığını tespit ederek, İKBS ile yapılan performans değerleme etkinliğinin ortaya konulması olacaktır.Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Performans değerleme AbstractIn general meaning, performance appraisal is a systematic evaluation which is made through comparing one’s skills, potential talent, work routines, behaviors and such qualities with others, besides forms a basis to determine the needs of Human Resources for the future. Therefore, the existence of a Human Resources Information System (HRIS) that will support human resources administration during the decision process became absolutely necessary. Effective use of performance appraisal by current Human Resources Information System practices in companies became much more important with the Labour Law No. 4857/2003, which provides regulations for companies on securing employees’ rights. The aim of this study is to reveal the effectiveness of performance appraisal with Human Resources Information System by how the HRIS – Performance Appraisal is effective and whether it is used in the way of desired degrees (if it is effective in point of time and cost) or not.Key Words: Human Resources Management, Human Resources Information System, Performance Appraisal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments