Affordable Access

Ivo Džinić, Pastoral s rastavljenima te rastavljenima i ponovno civilno vjenčanima u Hrvatskoj. Izazov za dijakoniju u Crkvi. – Biblioteka Diacovensia (Studije 8), Ðakovo, 2006., 207 str.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Omot novi pantone za PDF.cdr Ivo D`iniæ Pastoral s rastavljenima te rastavljenima i ponovno civilno vjenèanima u Hrvatskoj. Izazov za dijakoniju u Crkvi. – Biblioteka Diacovensia (Studije 8), Ðakovo, 2006., 207 str. U svjetlu kršæanske vjere obitelj proiz- lazi iz braka, koji je po ‘bo`anskoj uredbi èvrsta ustanova’, uzajamno zajedništvo ljubavi i `ivota mu`a i `ene, s kljuènom ulogom u raðanju i u odgoju djece. Traj- nost i nerazrješivost braka izvire iz dara osobe osobi, jer se u meðusobnom dari- vanju iskazuje ljubav. Meðutim, dostojan- stvo je te ustanove, pod razlièitim društve- nim pritiscima i izazovima, ozbiljno ugro- `eno. Sve je više lomova u brakovima i obiteljima, koji imaju dalekose`ne poslje- dice za društvo, dr`avu i Crkvu. Uoèivši te obiteljske poteškoæe, sveæenik Ðakovaèke i Srijemske biskupije Ivo D`iniæ u svomu doktorskom radu obradio je, rekao bih, drugu stranu podruèja pastorala braka i obitelji. D`iniæ je 2005. godine u Beèu doktorirao iz pastoralne teologije na veo- ma, s teološko-pastoralnoga vida, izazov- noj temi: Pastoral s rastavljenima te ra- stavljenima i ponovno civilno vjenèanima u Hrvatskoj. Glavni mu je mentor bio poz- nati austrijski pastoralist, prof. PaulM. Zu- lehner, a druga dvojica struènih ocjenitelja bili su prof. Pero Araèiæ i prof. Bertram Stubenrauch. Rad je, osim uvoda i zakljuè- ka, podijeljen na tri poglavlja: 1. Rastav- ljeni te rastavljeni i civilno ponovno vjenè- ani u Hrvatskoj; 2. Prikaz modela za pasto- ral s rastavljenima te s rastavljenima i po- novno civilno vjenèanima: Beèka platfor- ma Wi-Ge; 3. Pastoralni projekt s rastav- ljenima te s rastavljenima i ponovno civil- no vjenèanima u Hrvatskoj, kao nu`an do- prinos dijakoniji u Crkvi. 1. Rastavljeni i rastavljeni i civilno ponovno vjenèani u Hrvatskoj (str. 21.-97.) U prvomu dijelu prvoga poglavlja au- tor prikazuje statistièke podatke o stanju rastavljenih te rastavljenih i civilno ponov- no vjenèanih u Hrvatskoj u razdoblju od 1950. do 2000. godine. Cijelomu pothvatu pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F