Affordable Access

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari: Alil-glicidil-eter

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_03-04 (2013).vp:CorelVentura 7.0 poÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari Ureðuje: Branko Uhlik 293 A L I L - G L I C I D I L - E T E R ( A l l y l G l y c i d y l E t h e r ) CAS: 106-92-3 UN: 2219 Kemler: 30 Sinonimi: alil-2,3-epoksipropil-eter, 1-aliloksi-2,3-epoksipropan KLASIFIKAGIJA OPASNOSTI U POÝARU Stupanj škodljivosti 2: Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa zaštitnom opremom za dišne organe koja ima neovisan dovod èistog zraka. Stupanj zapaljivosti 2: Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju zagrija- ti da bi se zapalile. Tvari tog stupnja zapaljivosti u normalnim uvjetima ne stvaraju zapaljive smjese sa zrakom, ali zagrijavanjem mogu stvarati dovoljno pare da sa zrakom stvore opasne smjese. Stupanj reaktivnosti 0: Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su stabilne i koje pod utjecajem topline ne reagiraju s vodom. FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA Kemijska formula (bruto): C6H10O2 Strukturna: Relat. molekularna masa: 114,14 Fizièki oblik: bezbojna, bistra tekuæina Miris: karakteristièan, ugodan Vrelište: 154 °C Talište: –100 °C Gustoæa: 0,962 g cm–3 Topljivost: slabo topljiv u vodi; miješa se s acetonom Tlak para (25 °C): 6,25 mbar Gustoæa para prema zraku: 3,32 Inkompatibilne tvari: kiseline, luÞine, oksidansi Ostale znaèajke: ne smije se izlagati visokoj temperaturi i izvorima zapaljivanja GRANIÈNA VRIJEDNOST IZLOÝENOSTI NA RADU (GVI) Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re- publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu i o biološkim graniènim vrijednostima (N.N. 13-09 od 30. 1. 2009. granièna vrijednost za alil-glicidil-eter je ppm...................... 5 mg m–3..................22 ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST Plamište: 48 °C Temperatura zapaljenja: nema podataka Granice eksplozivnosti: nema podataka POÝARNA OPAS

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F