Affordable Access

I Jornades de Didáctica de les ciéncies naturals i socials al Baix Llobregat. Arma 1. Argilés Palomo (et al.)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_27 Ressenyes bibliográfiques aquests 50 anys d'existéncia estudiats, ha estat una entitat capdavantera i a l'avantguarda de les accions culturáis i socials. I és que el Centre Parroquial va néixer, com altres entitats similars, a l'empara de l'Església, en els moments mes ferrenys del franquisme profund de la immediata postguerra, i ho va fer amb uns plantejaments ideológics dissímils ais dictats del régim, pero no pas per oposició, sino d'una forma natural, recollint alió inherent al substrat social i cultural. 1 dintre d'aquesta atmosfera tancada i limitadora del régim, el Centre Parroquial s'ha pogut desenvolupar i consolidar amb el temps com a entitat generadora i aixopluc de moltes iniciatives. Hi sobresurt, en qualsevol cas, la utilització de trets distintius de la cultura tradicional de Catalunya, com ara la Mengua i el folklore. Així, es menaren diferents iniciatives culturáis com, per exemple, l'edició de la re- vista Alba -«Suplemento mensual de las Hojas Parroquiales (con las debidas licencias)»-, en la qual es publicaren textos en cátala des de ben aviat -poemes a partir de 1948 i articles a partir de 1951; o bé es féu servir el cátala en públic, en les representacions de teatre a partir de 1949. Així, també es potenciaren for9a les activitats de la Secció Folklórica, especialment l'esbart dansaire -adherit a l'Esbart Folklore de Catalunya el 1950- o el sardanisme. Així, també es féu ressó de l'activisme constant de personatges destacats cultu- ralment a tot Catalunya, com ara Miquel Porter Moix o Josep Maria Espinas, en el marc deis cursets d'orientació per a joves del Centre Parroquial. Així, també, mes tard, a les acaballes del régim i al postfranquisme, es prengué part activa en els moviments populars vindicadors de la democratització del país. En definitiva, el Centre Parroquial gaudeix d'un tararmá capdavanter i actiu, que és recollit amb profusió de dades en aquesta obra, per l'encert de la qual cal felici­ tar les autores i l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments