Affordable Access

El pont de Goi i el molí d'Alcover

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Vista I'experiencia de les rutes or- ganitzades pel Centre d'Estudis d9Alcover I'any 2000, al mes de rnarc del 2001 es van tornar a organitzar les sortides pel terme d'Alcover i el vol- tant. Les sortides d'enguany han estat el pont de Goi i el molíd'Alcover, el niu de I'Aliga i la cua de Cavall, els Cossis a la val1 del Micanyo i la serra del Pou. El diurnenge 4 de mar$ es va cm rnencar el programa amb la visita al pont de Goi i el molí d'Alcover al riu Francolí. Una sortida arnb poca dificul- tat, adequada per cornencar la tempe rada. pero arnb un valor historic que no s'ha de menysprear. Continuant els costurns de I'any anterior, el punt de trobada va ser la placa Nova. Un total de 23 participants van sortir del poble a les deu del matí i van agafar el carní de la Cabana que El pont de Goi Foto: Arxiu CEA els havia de portar fins al pont de Goi. Durant el ternps que es tarda a cami- nar el parell de quilometres d'anada, pel que fa al camí hi ha poc a dir per- que transcorre per una zona de con- reus majoritariament de seca, tot i que es pot trabar alguna barraca de pedra seca que encara es conserva. La part final del carní passa per la urbanització de la Cabana. que va aga- far nom de la partida del terrne en que es troba. Quan se surt de la urbanitza- ció el carní porta directarnent al pont de Goi. La part historica d'aquest in- dret és en record de la batalla que hi va haver durant la Guerra del Francks. Es va rernuntar riu Francolí amunt fins arribar a una resclosa quevan aprc- fitar per canviar de banda de riu per poder anar al molí d8Alcover. Allí s'hi poden veure unes restes que en el seu ternps van ser un molí fariner, paperer i una serradora. Llavors es va anar fins al bosquet que es troba darrere del molí, que fa cap a la urbanització i allí es va tornar a agafar el camí inicial per poder tor- nar a Alcover i finalitzar la sortida. Roger Palau Gene Nota La ruta no té cap dificultat i el camí es

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F