Affordable Access

Finalment, la Cigonina i la seva 'nigromància'

Authors
Publisher
Arxiu de textos catalans antics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Arxui de Textos Catalans Antics, 15 (1996) S -2 -N4 Josep PERARNAU I ESPELT FINALMENT, LA CIGONINA I LA SEVA ,NIGROMÀNCIA' A la memòria d'En Joan Fuster i Ortells, a qui aquestes pàgines haurien interessat En els darrers anys ha existit una doble línia de recerca entorn aquella exposició escolar del bisbe de Lleida, Jaume Sitjó, Lectura in quartum librum Decretalium: la que procedia de la Seu d'Urgen i tenia com a base l'exemplar de la dita obra, que allí es conserva manuscrita en l'Arxiu de la Catedral, ms. 2874, objecte de l'atenció del seu arxiver, Benigne Marquès, el qual, de més a més, basat en informacions de Gérard Fransen, donava a conèixer l'existència d'un altre exemplar de la Cigonina, conservat a Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana, ms. 245;' i la que prenia com a base l'anotació de la seva existència en la biblioteca papal de Peníscola i posava punt final a la fama d'obra nigromàntica que havia tingut en anys anteriors.2 En unir-se les dues línies d'estudi, la primera afirmació, que és possible d'establir amb certesa, és la següent: l'exemplar existent en l'arxiu de la catedral de la Seu d'Urgell no és el que hi havia a Peníscola. Ho demostra la comparació entre les dades que ens ofereix el catàleg de la biblioteca papal i les corresponents del volum urgellenc. 1. Benigne MARQUES, El Ms. 2874 de l'Arxin Capitular de la Sen ¿'Urge/li el sen autor Janme Sitjd, dins «Urgellia», 1(1978), 367-400; en les primeres pàgines són aplegades tant bibliografia com fonts relatives a Jaume Sitió i presentats els dos volums manuscrits que han conservat la Cigonina: el ele la Seu d'Urgell indicat en el títol (367-368), i el de Lucca (367-369). A la riquesa d'informacions d'aquestes pàgines només sembla que s'hi pot afegir una dada: la de l'existència ele la mateixa obra en la biblioteca de Calixt III, documentada pel seu inventari, publicat per Francesc MARTORELL, Un inventario della biblioteca di Calisto III, dins «Studi e Testi, 41 =- Miscellanea Francesco Elide, V, Biblioteca c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F