Affordable Access

I Simposi "L'ensenyament de la llengua: currículum, metodologia i planificació lingüística"

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled NOVES PERSPECTIVES SOBRE ELS MANLLEUS1 Rosa COLOMER ARTIGAS / F. Xavier FARGAS VALERO / Dolors MONTES PÉREZ Centre de Terminologia TERMCAT Tots els sistemes lingüístics han incorporat i incorporen cada dia elements propis d’altres sistemes més o menys propers quan les necessitats denominatives ho exigeixen, i en els pro- cessos de codificació i estandardització de qualsevol llengua aquest és un dels aspectes que cal considerar. En la introducció al Diccionari de la llengua catalana que l’Institut d’Estudis Ca- talans va editar l’any 1995, Antoni M. Badia i Margarit ho explicava amb aquestes paraules, quan donava resposta a algunes de les qüestions que hom pot fer-se sobre els criteris d’admis- sió de mots: La primera, quina necessitat tenim d’incorporar mots nous a la llengua, quan ja en tenim de propis que de fet contenen el significat que aquells hi poden aportar, o un de prou afí, que ja s’a- costa a l’extensió semàntica del nou mot foraster. El principi és cert, i val la pena de tenir-lo sem- pre en compte. Nogensmenys, cal no oblidar que els éssers humans, com les llengües, no som sols al món i que no ens podem desentendre de les realitats que ens rodegen. La relació genera o en- forteix les afinitats de mentalitat (heus ací per què parlem d’una “civilització occidental”) i favo- reja la coneixença recíproca de les llengües (que té, com a conseqüència, el trafegament lèxic). Això fa que una llengua sigui ensems fidel a la pròpia consistència i oberta a maneres de dir fo- rasteres, que sovint fa seves. Així, totes les llengües s’han anat internacionalitzant, sobretot en el vocabulari. (DIEC: XXX) Avui és especialment necessari aprofundir en l’estudi dels manlleus, sobretot els que con- necten el corpus amb la diversitat cultural i lingüística. El procés de trobada intercultural aug- menta, i és un fet que la societat catalana és més importadora que no pas exportadora de no- vetats industrials, comercials, culturals i científiques. En conseqüència, la incorporació de novetats

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments