Affordable Access

Kronaksimetrija kod govornih mana

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

2-avod, za oriopedska pomagala Medicinskog fakulteta Klinidki bolnidki centar, T,agreb Fredstojnik dr VeUko Mandi6 i tlr Kseni;j6 Ostojid KRONAKSIMETRIJA KOD GOVORNIH MANA Radi 3to bolieg dijagnosticirania i olak5avania rehabilitaciie govora kod perspektivnih Sti6enika u Zavodu za mentalno zaostalu djecu i omli- dinu stan6i6, izvodili smo razna elektrodiiagnostidka ispitivanja. u tu je svrhu izvrseno niz klinidkih mjerenia reobaza i kronaksija Zivdevlja i mi5i6ja koie sudjetuie kod govora. osnorme smiernice u tome radu bila su opazania koia su opisali neki istraZivadi. Andre Moulonguet 1950. godine simultano osciloskopira fonacij,u i akcioni potenciial rekurensa i dokazuje da se plice vocales za vrijeme fonacije akti'rno kontrahiraiu, a ne trepte pasivno pod utjecajem struje zraka. Profesor zagrebadkog Anatomskog instituta dr Jerena Krmpotid, u svorn radu iz godine 1956-1958, uodila je da bi zbog ve6e duZine lijevog r(rkurensa motoridki impuls trebao zaka3njavati u lijevu glasnicu. Na prosjednih 10 cm razlike u duZini, zakasnienje bi iznosilo otprilike 2 mi- lisekunde, Sto odgovara pomaku faze za jednu poluperiodu tona od 2b0 Hz, tto to se u stvari ne de5ava. Profesor Krmpoti6 ie primijetila da su aksoni liievog rekurensa re- dovno deblji od onih s desne strane. paZljivim mjereniima na vise od- raslih ,individua ona je dobila sliiede6e rezultate: 1. Prosjedna duZina rekurensa iznosi: lijevo 42,4 cm, a desno S1,? cm; 2. Lijevi aksoni imaju promjer koji u prosjeku premasuje za 1,9 tisu- 6inki milimetara aksone rekurense s desne strane; 3. Kako je brzina provodenja impulsa proporcionalna debljini aksona, proizrazi da se razlikom u kalibru aksona rekurensa postiZe simultanost inervacije glasnica; 4. Kod sasvirn male djece, koja jos nisu progovorila, kao i kod slu- cajeva gluhonijemosti, nadena je debljina aksona oba rekurensa. Ta su L7 V. Mandi6 i K. Ostoji6 ispitivanja i opaZanja vr5ena prilikom obdukcija, pa njihova direktna klinidka primjena nije mogu6a u praksi. Stoga

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F