Affordable Access

Kwaliteit van externe jaarverslaggeving in een ongereguleerde omgeving. Een empirisch onderzoek onder Arubaanse jaarrekeningen.

Authors
Source
Legacy

Abstract

E X T E R N E V E R S L A G G E V I N G Kwaliteit van externe jaarverslaggeving in een ongereguleerde omgeving Een empirisch onderzoek onder Arubaanse jaarrekeningen Bauke Feenstra en Laury Bollen Inleiding De bestaande internationale verslaggevingpraktijk wordt gekenmerkt door een omvangrijk stelsel van regels, al kan de variëteit en de detaillering van de regelgeving van land tot land verschillen. Regelgeving biedt de verschillende gebruikers in het maatschappe- lijk verkeer een houvast voor organisaties die er aan ontlenen welke informatie zij behoren te verstrekken, en voor gebruikers die weten wat zij aan informatie mogen verwachten. Regelgeving kan verder de kwali- teit van de verslaggeving positief beïnvloeden door het stellen van eisen aan de procedure, de vorm en de inhoud van de externe verslaggeving. Elementen van kwalitatief goede regelgeving zijn daarbij dat de inhoud van de regelgeving gebaseerd dient te zijn op de informatiebehoeften van de stakeholders, dat de gestelde regels afdwingbaar moeten zijn en dat de handhaving van de naleving van regels adequaat is1. Wanneer in de praktijk naar de kwaliteit van de financiële verslaggeving wordt gekeken, blijkt dat er sprake is van een wisselwerking tussen regelgeving en praktijk die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals: n o v e m b e r 2 0 0 3 MAB 4 8 9 SAMENVATTING De kwaliteit van de externe financiële verslag- geving staat de laatste jaren in toenemende mate in de belang- stelling. Ook in Nederland valt er regelmatig kritiek te horen en wordt er getwijfeld aan de kwaliteit en de relevantie van de financiële verslaggeving van ondernemingen. Meer en vooral strengere regelgeving wordt internationaal gezien als een goede remedie om recente gevallen van ‘bad practice’ in de toekomst te voorkomen en een goede kwaliteit van de verslaggeving te waarborgen. Kwalitatief goede regelgeving biedt echter geen garantie voor een goede kwaliteit van externe verslaggeving. Onderzoek op het gebied van

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments