Affordable Access

De Patología vegetal. José M.ª Bofill y Pichot

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

De Patología vegetal. José M.ª Bofill y Pichot 152 INSTITUCIO CATALANA D'HISTbRIA NATURAL 7esla parva, tennis, pelucida, laevis, saepe limo virescente inquinata ; ovoideo subcilindra- cea, apice obtusa,imperforata; apertnra rotun- data suhprriformi, peristonrate sinrplrci, conti- nuo, ah inilio viz angulato, anfractihus 4 con- vexis, sutura, mediocriter projunda discrelis primo minutissimo, secundo minulo , tertio multo majore, ultimo maximo, 112 totius tester longitudinis aequante. Alt. 3, diam. 1. mill. Comparando la diagnosis que precede y las figuras antes citadas con el texto y la figura correspondientes a la denominada saxatilis de la obra de Duvuv aparecen desde luego diferencias de tamario, amplitud, sobre to- do del ultimo anfracto, menor altura relativa, forma de la abertura y prin- cipalmente en el apice que es en extremo obtuso. Notas Bibliograficas De Patologia vegetal .-Jose M.° BOFILL Y PICUOT. Mernorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona-Tercera epoca.Volum. XVIII-nrirnero 17--1925. Barcelona. Comen4a aquest interessant treball publicat el gener de I'any corrent donant compte detallat de lo que se sab avui sobre el motiu expressat en les seves diferentes modalitats. Aquest tema ha pres en els temps actuals una importancia extraordi- naria per haver adquirit tin caracter general, que to efectes internacio- nals per tot lo que fa referencia als canvis de productes agricols i fores- tals, i coin per tot arreu s'estableixen inspeccions facultatives per a evi- tar els contagis que provoquen les importations de plantes i productes agricols infectats, ja que Is inntensa majoria de nralalties sbn de naturale- sa parasitaria i per lo tart encomanadisses, es evident que aquelles na- tions que no cuidin d'una manera preferent Nix aquest punt de vista tots els productes de exportacio seran excluits del comer4 nnurdial; cita I'autor cassos practics ocorreguts en els derrers temps que han afectat d'una manera pregona la venda de productes natio

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments