Affordable Access

Download Read

POLIMORFIZMI PRKAG3 GENA I KAKVOĆA MESA SVINJA

Authors
Publisher
Croatian society of agronomist
Keywords
  • Polymorphisms
  • Meat Quality
  • Polimorfizam
  • KakvoćA Mesa
  • Prkag3
  • Rn¯ Alel
  • Hampshire Pasmina
  • Rn¯ Allele
  • Hampshire Pig

Abstract

Česta pojava povećanog nakupljanja glikogena u mišićima i nizak konačni pH mesa kod svinja Hampshire pasmine i njezinih križanaca imaju genetsku osnovu. Uvjetuje ga dominantni mutirani RN¯ alel (R200Q supstitucija) na PRKAG3 genskom lokusu smještenom na 15. kromosomskom paru. PRKAG3 (¨Rendement Napoli¨ ili RN) gen kodira specifičnu izoformu γ3-pod-jedinice adenozin-monofosfat (AMP) aktivirane protein-kinaze (AMPK), ključnog enzima uključenog u regulaciji energetskog metabolizma stanice. Kod RN¯ mutanata je zbog visoke razine glikolitičkog supstrata (glukoze) u mišićima produljen pad pH post mortem, uz nisku konačnu pH–vrijednost mesa (tzv. ¨kiselo meso¨). Uz niski pH, ovakvo meso je svjetlije boje, reducirane sposobnosti vezanja vode, nižeg sadržaja proteina i općenito lošije preradbene kakvoće u odnosu na normalnu svinjetinu. Osim RN¯ mutacije, pronađeno je još nekoliko funkcionalno značajnih polimorfizama na PRKAG3 genu, od kojih je najvažniji rn* alel (V199I supstitucija), koji prevladava u većine komercijalnih pasmina, a na kakvoću mesa djeluje suprotno od RN¯ alela. Genski testovi za otkrivanje PRKAG3 polimorfizama danas su komercijalno dostupni, te ih uzgajivači svinja širom svijeta mogu koristiti u selekciji protiv RN¯ mutacije, ili kao pomoć u poboljšanju kakvoće mesa primjenom drugih molekularnih markera PRKAG3 gena.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments