Affordable Access

Popratne pojave i nepoželjni oblici ponašanja djece koja mucaju

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

POPRATNE POJAVE I NEPOZELJNI OBLICI PONASANJA DJECE KOJA MUCAJU SA2ETAK Cillevi ovog rada bili su utvrclivanje oblika i udestalosti nepo2eljnih ponaSanja kao i jakosti mucanja u djece osnovno5kolske i adolescentne dobi, kola mucaju, te ispitivanje povezanosti izmeelu jakosti mu- canja i udestalosti nepoZeljnih oblika ponaSanja. Uzorak su tinilaT2 ispitanika koja mucaju u dobi od 8 do 18 godina. oba spola. Primijenjena su dva mjerna instrumenta: Instrument za odreclivanje jakosti mucanja - Riley i Lista oznacavania ne- poieljnih ponasania. Dobiveni rezultati pokazalt su da se u djece koja mucajujavlja l5oblika nepoiellnogpona5anja meelu kojima su najde5Ci: preosjetliivost, razdra2ljivost, lako otklonjiva pa2nja, plaSljivost i grizenle noktiju. lsto tako je utvrcleno da se pojadanjem tezine mucanja poveiava i broj nepoZeljnih oblika po- naSa nia. Senka Sardeli6 Mladen Healever Fakultet za defektologiju - Zagreb 1. UVOD Govorno pona5anje kao specifidno orga' niziran oblik svjesne dovjekove djelatnosti, nije monolitno, tj., ono se ne iscrpljuje je' dinstvenim funkcionalnim poticajem, vec das ima specijalnu formu komunikacije, das postaje orude mi5ljenja, a redovito sluzi kao sredstvo regulacije ponaSanja. Pored toga sto osnovne funkcije govornog ponaia- nja imaju veliku varijabilnost. djeluju i u skladu s principima teorije integrativnog razvoia i funkcioniranja dovjekovog orga- nizma kao multidimenzionalnog i samore- gu liraju6eg b io-socijalnog sistema. I Standardnim se smatra govor koji tvori zajedniStvo veCine e lanova jedne kulturne zajednice. poremeien je ako je dovoljno ekstreman da izaziua pozornost, ometa ko- munikaciju i uvjetuje loiu adaptiranost i govornika i sugovornika, zato sto u procesu komunikacije sugovornici povratno djeluju na govorno ponasanje govornika. - t trr.. O."il (1 976). Originalni znanstveni dlanak UDK: 376.36 Prispjelo:15. 12.1988 Mucanje je nestandardno govorno pona' Sanje izraZeno u ponavljanju glasova i slo- gova. produzavanju glasova, z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F