Affordable Access

Les Misses dels folis preliminars de l'Oracional hispànic de Verona

Authors
Publisher
Miscel·lània litúrgica catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Les Misses dels folis preliminars de l'Oracional hispànic de Verona LES MISSES DELS FOLIS PRELIMINARS DE L'ORACIONAL HISPANIC DE VERONA per MIQUEL S. GROS i PUJOL El manuscrit Verona, Bib. Cap. Cod. LXXXIX (84), es celebre, no solament perque es el llibre liturgic hispanic mes antic que s'ha conservat, sing tambe perque, tal corn ja ha fet observar L. Brou,' les notes marginals que conte constitueixen el testimoni mes pri- mitiu d'una colleccio d'antifones de l'ofici conegut a l'occident. Pero, a mes de tot aixb, tambe es important perque, en els seus folis de guarda, porta copiades tres misses de l'antic «Liber Mis- sarum» hispanic, les quals ens permeten de coneixer quelcom dels sacramentaris utilitzats a la Tarraconense abans de la invasio sa- rraina del 711, i fan una mica de hum sobre la formacio de 1'es- mentat «Liber Missaruma. Encara que sembli rar, la veritat es que aquests folis de guarda gairebe han passat desapercebuts als investigadors del ritu hispa- nic. Ferotin,2 en la seva edicio del «Liber Missaruma, nomes va poder utilitzar el contingut del foli jr; mes tard R. P. Robinson' dona una excellent transcripcio diplomatica dels folis Jr i 2rv. En canvi, ignorem la rao per la qual el contingut d'aquests folis no figura en el cataleg mes exhaustiu que fins ara s'ha publicat dels manuscrits liturgics hispanics, sobretot si tenim present que son el testimoni mes antic que s'ha conservat de l'eucologia euca- ristica hispanica.° 1. Cf. L. BROU, L'Anthiphonaire Wisigothique et 1'Antiphonaire Gregorien au debut du viti°' siecle, a «Anuario Musical, V (1950) p. 3. 2. Cf. M. FEROTIN, Le «Liber Mozarabicus Sacramentorum» et les manuscrits mozarabes, Paris 1912, col . 231-233 i 947-949. 3. Cf. R. P. ROBINSON , Manuscripts 27 (S. 29) and 107 (S. 129) of the Municipal Library of Autun, Nova York 1939, pp. 75-77. 4. Ens referim a I'utilissim estudi de J. PINELL, Los textos de la antigua liturgia hispdnica , publicat a «Estudios sobre la liturgia mozarabe" , Toledo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F