Affordable Access

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง แก่ผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียง : กรณีศึกษา อาคารที่ก่อสร้างในโรงพยาบาลรัฐ

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • อาคารโรงพยาบาล
  • การก่อสร้าง -- แง่สิ่งแวดล้อม

Abstract

ศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง ต่อผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีกรณีศึกษาคืออาคารที่ก่อสร้างภายในโรงพยาบาลรัฐ เนื่องด้วยเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ใช้สอยอาคารมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบ และมีการใช้สอยเป็นอย่างมาก การวิจัยเริ่มต้นด้วยการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างแก่ผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ในอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่กำลังมีการก่อสร้าง จากนั้นจึงศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการลดผลกระทบ ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้บริหารงานก่อสร้าง และวิเคราะห์ข้อแตกต่างของการก่อสร้างในแต่ละกรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผลการวิจัยจากผู้ใช้สอย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง พบว่า ปัญหาระหว่างการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สอยมากที่สุด ได้แก่ เรื่องเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง รองลงมาคือ เรื่องแรงสั่นสะเทือน และฝุ่นละออง ตามลำดับ ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันหรือบรรเทาให้ลดลงได้ แต่ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเท่าที่ควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) สถานที่ตั้ง 2) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3) งบประมาณในการก่อสร้าง 4) กฎหมาย 5) รูปแบบอาคาร 6) วิธีในการก่อสร้าง 7) อาคารใกล้เคียง ปัจจัยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ โดยคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญในการตัดสินใจ ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษา ต่างมีข้อจำกัดของการก่อสร้างที่ส่งผลต่อเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันออกไป แนวทางในบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง สามารถทำได้ในแต่ละขั้นเวลาของโครงการคือ 1) การจัดให้มีการร่างแผนงานก่อสร้างระยะยาว 2) การจัดเตรียมบุคลากร 3) การจัดเตรียมงบประมาณ 4) การจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง 5) การให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้ก่อสร้าง 6) การเก็บสถิติด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างแก่ผู้ใช้สอยอาคารข้างเคียง ควรมีการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลถึงภาพรวมในระยะยาว อีกทั้งจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นในวงการการก่อสร้าง

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments