Affordable Access

Poders locals, valls i pobles als Pirineus catalans a l'edat mitjana

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ibix 2006-07.indd ANNALS 2006-07 ANNALS 2006-07 25 PODERS LOCALS, VALLS I POBLES ALS PIRINEUS CATALANS A L’EDAT MITJANA Resum L’aparició i la consolidació d’uns poders locals a l’edat mitjana és un dels grans temes de la historiografi a actual. És una realitat complexa que va canviar al llarg dels segles medievals i que, sobretot, s’ha estudiat en relació amb els segles posteriors a l’any 1000. Molt sovint, els nous senyors locals foren els possessors de les cases fortes que es van difondre per bona part d’Europa al segle XI i, sobretot, al segle XII. Malgrat tot, aquesta realitat no ens ha de fer oblidar que també hi havia uns poders locals a l’època carolíngia. D’altra banda, el fet que la societat pirinenca tingui uns trets característics, augmenta la difi cultat d’aquest estudi, però alhora el fa més atraient. El meu interès per l’arqueologia i especialment per l’arqueologia del paisatge és el motiu que intenti cercar altres fonts, a part dels documents escrits, per fer una aproximació a aquest tema. Així, crec que és important veure les característiques i la distribució de les cases fortes o bé centrar l’atenció en la morfologia dels pobles i en com van evolucionar al llarg de l’edat mitjana. Aquest treball tracta, en primer lloc, els poders locals, sobretot estudiats a partir de les fonts escrites. En segon lloc, ens fi xarem en els centres del poder. L’estudi de les fortifi cacions, dels castells i de les cases fortes, ens permetrà d’aproximar-nos a la realitat més palpable que ha deixat l’existència d’uns poders locals sobre el territori. Per tenir una visió global, farem ús de l’obra Catalunya Romànica, que ens dóna una magnífi ca visió del conjunt del territori, des de la Ribagorça fi ns al Confl ent. Finalment, ens preocuparem de la morfologia dels pobles com a refl ex d’una societat. Paraules clau: noblesa, castells, poble, feudalisme. Abstract The appearance and the consolidation of some local powers in the Middle Ages is one of the great subjects

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F