Affordable Access

L'Habitatge conjugal com a font de despesa familiar en la jurisprudència dels tribunals de justícia de Catalunya

Authors
Publisher
Revista Catalana de Dret Privat
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

07 A. Miguel Cosialls Ubach L’HABITATGE CONJUGAL COM A FONT DE DESPESA FAMILIAR EN LA JURISPRUDÈNCIA DELS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA1 Andrés Miguel Cosialls Ubach2 Becari FPI de dret civil Universitat de Lleida 1. INTRODUCCIÓ El concepte de despesa familiar3 pressuposa l’existència de convivència i d’efectes patrimonials derivats de l’enllaç matrimonial. Aquest concepte està compost per un aspecte quantitatiu (d’adequació al nivell de vida familiar) i un as- pecte qualitatiu.4 L’anàlisi que farem en aquest article tractarà de delimitar una mica més aquest concepte des del vessant qualitatiu, tenint en compte la jurispru- dència dels òrgans judicials de Catalunya. En concret, hom pretén esclarir quines són les despeses que es poden considerar despesa familiar per causa de l’habitatge. L’article 4 del Codi de família (CF) és la disposició que s’ocupa de regular aquestes despeses familiars, però ja trobem com a antecedent seu l’article 8 de la Compilació del dret civil de Catalunya (CDCC) d’acord amb la reforma de la Com- pilació feta per la Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la Compi- lació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges. Mirambell i Abancó5 201 1. La realització d’aquest treball s’emmarca en les activitats del grup consolidat de la Gene- ralitat de Catalunya AGAUR 2005SGR00199. 2. Ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. 3. Tant la doctrina com la jurisprudència utilitzen indistintament la paraula càrrega o despe- sa familiar per a referir-se a aquest concepte, encara que el Codi de família, en l’article 4 fa referèn- cia a «despeses familiars». 4. Vegeu E. ROCA TRIAS, «El convenio regulador y los conceptos de alimentos, cargas fa- miliares, pensión por desequilibrio e indemnización en caso de nulidad», a Convenios reguladores de las crisis matrimoniales, 2a ed., Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1989, p. 176 i 177. 5. Vegeu A. MIRAMBELL I ABANCÓ, «Comentari a l’article

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F