Affordable Access

Inhibicija lipidne peroksidacije pomoću enzimskih hidrolizata izoliranih iz pšeničnih mekinja

Authors
Publisher
Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Keywords
 • Pšenične Mekinje
 • Enzimski Hidrolizati
 • Aloksan
 • Antioksidacijski Enzim
 • Lipidna Peroksidacija
 • Mikrosom Iz Jetre
 • Humani Lipoprotein Male Gustoće
 • Wheat Bran
 • Enzymatic Hydrolysates
 • Alloxan
 • Antioxidative Enzyme
 • Lipid Peroxidation
 • Liver Microsome
 • Low-Density Lipoprotein

Abstract

Pšenične su mekinje važan nusproizvod u proizvodnji žitarica, jer su bogate fenolnim spojevima što pozitivno utječu na zdravlje. Fenoli se uglavnom vežu esterskom vezom na staničnu stijenku polisaharida. U prijašnjem su istraživanju pomoću α-amilaze, proteaze i amiloglukozidaze iz pšeničnih mekinja uklonjeni škrob i proteini, te su enzimskom hidrolizom pomoću ksilanaza iz bakterije Bacillus subtilis dobiveni hidrolizati, koji su učinkovito uklanjali slobodne radikale in vitro. Svrha je ovoga rada bila iscrpnije opisati antioksidativni učinak tih hidrolizata ex vivo i in vivo u različitim sustavima, i to: sustavima lipidne peroksidacije mikrosoma u jetri štakora induciranih pomoću Fe2+/H2O2 i Fe3+-adenozin difosfata (ADP)/dihidronikotinamid adenin dinukleotid fosfata (NADPH), sustavima oksidacije humanoga lipoproteina male gustoće (LDL) induciranih pomoću bakra i 2,2'-azo-bis(2-amidinopropan) dihidroklorida (AAPH), te in vivo lipidnoj peroksidaciji u miševa induciranoj pomoću aloksana. Enzimski su hidrolizati iz pšeničnih mekinja u koncentraciji od 50 mg/L inhibirali lipidnu peroksidaciju u mikrosomima jetre štakora induciranu pomoću Fe2+/H2O2 za 90,3 %, a onu induciranu pomoću Fe3+-ADP/NADPH za 87 %. Taj je učinak sličan učinku butiliranog hidroksitoluena (BHT) u koncentraciji od 20 mg/L. Antioksidativni je učinak enzimskih hidrolizata iz pšeničnih mekinja u koncentracijama od 10 do 20 mg/L bio veći u neenzimskim nego u enzimskim sustavima. Hidrolizati su, ovisno o njihovoj koncentraciji (20 mg/L) i vremenu reakcije, znatno inhibirali in vitro oksidaciju LDL, i to onu induciranu bakrom za 52,41 %, a oksidaciju induciranu pomoću AAPH za 63,03 %, što je slično učinku askorbata pri koncentraciji od 10 mg/L. Također su bitno smanjili količinu reaktivnih spojeva tiobarbiturne kiseline i povećali aktivnost glutation-peroksidaze, katalaze i superoksid dismutaze u serumu i jetri miševa tretiranih aloksanom, u usporedbi s kontrolnim uzorkom. Rezultati pokazuju da enzimski hidrolizati iz pšeničnih mekinja mogu biti korisni u zaštiti prehrambenih proizvoda i zdravlja ljudi od oksidacijskih oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments