Affordable Access

Kriminalni povrat maloljetnika na području SR Hrvatske

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mr Slobodan Uzelac Fakultet za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu KRIMINALNI POVRAT MALOLJETNIKA NA PODRUCJU SR HRVATSKE (Rezime magistarskog rada) 1. UVOD Kriminalni povrat (recidivizam) maloljetnika predstavlja izuzetno slo- Zenu pojavu poremeiaja u pona5anju. Rijed je o ponaSanju kome je antiso- cijalna orijentacija osnovna karakte- ristika, ponaSanju sa sloZenom biopsi- hosocijalnom genezom, koje predstav- lja znadajnu te5koiu u daljnjem raz' voju maloljetnika, a ujedno i znatnu druStvenu opasnost. Uspje5na prevencija maloljetnidkog kriminaliteta uopie, a time i krimi- nalnog povrata, zahtijeva Potrebu upoznavanja te pojave u konkretnoj dru5tvenoj sredini. Struktura krimi- nalnog povrata maloljetnika na po' drudju SR Hrvatske nije do sada bila predmetorn znanstvenih istraZivanja, iako je nesumnjivo da uspjeina bor- ba protiv te pojave pretpostavlja uo- davanje njezinih specifi6nih karakte- ristika u pojedinim regijama Hrvat- ske. 2. CILJ ISTRAZIVANJA Osnovni cilj ovog istraZivanja jest pronalaZenje relacija izmedu razlidi- tih demografskih i sociolo5kih varija- bli kao i oblika pona5anja maloljet' nih kriminalnih povratnika i dru5tve- ne intervencije prema povratu u od- nosu prema podrudjima pojedinih jav- nih tuZila5tava u SR Hrvatskoj. Postavljena je generalna nul-hipote- za prema kojoj ne postoji povezanost izmedu podrudja SR Hrvatske i ne- kih demografskih i sociolo5kih karak- teristika, oblika ponaSanja maloljet- nih kriminalnih povratnika te dru- Stvene intervencije prema povratu. Zbog sistematidnijeg pristupa proble- mu postavljeno je i 13 nultih subhi- poteza, prema kojima ne Postoji Po- vezanost izmetlu podrudja javnog tu' Zila5tva i: - spola maloljetnika - kronolo5ke dobi maloljetnika - strukture obitelji - karaktera interpersonalnih odnosa u obiteljima - sociopatolo5kih pojava u obitelji- ma - Skolovanja i zaposlenosti maloljet- nika - skitnje i bjeZanja maloljetnika - prosjadenja i tapkarenja maloljet- nika - alkoholizma maloljetnika

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F