Affordable Access

De l'Inferno de Dante a l'infern teològic del framenor castelloní Joan Pasqual.

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MOT SO RAZO-4 21 Fra Joan Pasqual Ja fa temps que sabíem gràcies al testimoniatge de les seves obres, la Summa de beatitud i la Summa de pena, que fra Joan Pasqual era mestre en teologia i fill del convent de Sant Francesc de Castelló d’Empúries, de la custòdia de Barcelona dins la província francis- cana d’Aragó (Alòs-Moner 1921). Un grapadet de notícies que he pogut espigolar no fa gaire en diver- sos arxius en documenten ara un decisiu període de residència al convent de Sant Francesc de Barcelona, on exercí el càrrec de procurador ecònom almenys des del 27 de febrer de 1431 fins al 13 d’octubre de 1436. Cap d’aquests documents no li atribueix el títol de mestre, que la Summa de beatitud recull en les rúbri- ques però no pas en el pròleg: «jo, frare Joan Pascal, indigne frare menor de Castelló d’Empúries, del reg- ne d’Aragó». De moment, el primer testimoni segur del seu mestratge és el preàmbul de la Summa de pena: «jo, frare Joan Pasqual, menor ent[re lo]s mestres en teologia, de l’ord[e dels] frares menors de la provín- cia d’Aragó e del convent de Castelló d’Empúries fill». Fou, doncs, a Barcelona, fent servir la biblioteca del convent, que Joan Pasqual va redactar aquell Llibre o Summa de beatitud que el 1436, en consideració a una «amistança novellament contracta», dedicà a Joan Llull i Gualbes, conseller en cap de la ciutat de Barcelona —càrrec que ja havia ocupat el 1432 i que tornaria a ocupar el 1443. El propòsit de l’obra era demostrar que després de la mort hi ha una altra vida en què la justícia divi- na retribueix els mèrits i puneix els demèrits. És per això que Joan Pasqual dividí el seu projecte en dues summes principals, segons que l’altra vida és partida en dues vides, de glòria e de pena: la primera summa serà de beatitud, la segona serà de pena. Cascuna summa tindrà lo seu volum: lo primer serà apellat «Llibre de beatitud»; lo segon, «Llibre de pena». Aquest segon Llibre o Summa de pena, que inclou al final el Tractat de les penes particulars d’infern, és

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F