Affordable Access

"Vastaus K. Järvelinin kommenttipuheenvuoroon ""Informatiikan historioista"""

Authors
Publisher
Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KESKUSTELUA Informatiikan historioista Tuula H. Laaksovirta kirjoittaa lehden nume- rossa 4 viime vuodelta hyvin kiinnostavasti infor- matiikan historiasta tai pikemmin historioista. Artikkelin perusteella näyttää siltä, että informa- tiikan juuria erilaisiin informatiikan käsittämis- tapoihin liittyen löytyy eri tahoilta. Haluan esit- tää aiheesta seuraavia lisähuomioita, joiden uskon toisaalta jossain määrin rajaavan artikkelissa esi- tettyjen juurien »isyyttä» informatiikalle (ei kui- tenkaan kumoavan) ja toisaalta osoittavan joita- kin lisäjuuria. Oppialan juurien tarkastelun lähtökohtana täy- tynee olla käsitys oppialan nykyisyydestä. Mieli- piteeni on, että informatiikkaa ollaan yhä etsimäs- sä ja että nykyisin keskustellaan sekä tämän oppi- alan rajojen sijainnista että varsin monenlaisista lähestymistavoista niiden sisäpuolella. Rajankäyn- nin kohteena ovat mm. tiedonvälityksen alku- ja loppupäät: tiedon luomisen ja tuotannon sekä tie- don käytön ja vaikutusten tutkimisessa joudutaan vahvasti tekemisiin muiden oppialojen kanssa eivätkä kaikki informatiikankaan edustajat pidä näitä aiheita informatiikkana. Rajojen sisällä jot- kut ovat kiinnostuneita julkaisujen, jotkut sano- mien ja jotkut tietojen välittämisen tutkimisesta eri keinoja tarjoavissa viestintäympäristöissä. Lähtökohtia etsitään milloin hallintotieteistä, mil- loin yhteiskuntatieteistä, filosofiasta, tietojenkäsit- telyopista ja milloin taloustieteistä. Arvelen, että keskustelun kuluessa näistä jäsentyy uusia juuria uudelle informatiikalle. Informatiikan jo perinteisiä osa-alueita ovat bibliometriikka, tiedontarve-, luokitus- ja indek- sointi-, tiedonhaku-, tietopalvelujen ja -järjestel- mien suunnittelu- ja luettelointitutkimus sekä bibliografia. Kaikilla näillä alueilla tehty tutki- mus liittyy hyvin voimakkaasti Laaksovirran 2. linjaan: informaation kontrollin linjaan (myös bibliometriikka ja tiedontarvetutkimus, joskin näillä alueilla on muutenkin motivoitua tutkimus- ta). Pidän tarpeellisena

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F