Affordable Access

Теоретичні аспекти концепції бізнес-моделі підприємства

Authors
Publisher
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Publication Date

Abstract

Мета. Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів концепції бізнес-моделі підприємства, дослідження та систематизація поглядів науковців щодо трактування сутності терміну «бізнес-модель».Методика. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу та узагальнення.Результати. На підставі проведеного аналізу визначено основні етапи еволюції концепції бізнес-моделі підприємства, систематизовано основні підходи до трактування сутності даної категорії та запропоновано авторське визначення дефініції «бізнес-модель підприємства».Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку визначення сутності бізнес-моделі – як основи конкурентних переваг підприємства, яка описує процес генерування прибутку, характеризує спосіб організації бізнесу, фокусується на внутрішніх бізнес-процесах підприємства та їх структурі, розкриває знання про елементи бізнесу, показує логіку створення цінності в бізнес-системі та умови забезпечення її якості та розкриває нові можливості бізнесу, яке на відміну від існуючих підходів ґрунтується на комплексному підході до розуміння сутності даної категорії.Практична значимість. Розуміння сутності терміну «бізнес-модель» та визначення її ключових аспектів є теоретичним підґрунтям для визначення цільових орієнтирів розвитку підприємства, спрямованих на підвищення ефективності його функціонування у трансформаційних умовах господарювання.Ключові слова: бізнес-модель, концепція, еволюція, сутність, підходи.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments