Affordable Access

POZITIVNI POMACI U REGULIRANJU STATUSA SUDSKIH VJEŠTAKA

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

337 Za uvod o uređivanju položaja sudskih vje- štaka u Republici Hrvatskoj potrebno je poći od Nacionalnog programa RH za pristupanje EU – 2007. godine, jer su u njemu obuhvaćene sve aktivnosti nužne za ostvarenje procesa pristu- panja Republike Hrvatske EU po pregovaračkim poglavljima. U trenutku ulaska u EU zakono- davstvo RH u potpunosti mora biti usklađeno s pravnom stečevinom EU-a. Ta obveza proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je nakon ratifikacije postao dio unutarnjeg poretka RH i na snazi je od 1.2.2005. godine te kao takav obvezuje RH i sve njezine instituci- je. U RH je u odnosu na međunarodno pravo prihvaćena monistička koncepcija prema kojoj međunarodni ugovori doneseni u skladu sa čl. 140. Ustava RH (sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom, objavljeni i na snazi) čine dio unutar- njeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad nacionalnih zakona. Europski standardi u pregovaračkom poglav- lju 23. Pravosuđe i temeljna prava odnosili su se na jačanje neovisnosti, nepristranosti i profesio- nalnosti u pravosuđu. To pregovaračko poglavlje je privremeno zatvoreno s težištem na stalnom monitoringu nad provođenjem, prihvaćanjem i provođenjem preuzetih obveza. Ostvarenje navedenih vrijednosti je cilj koji Hrvatska želi ravnopravno podijeliti s ostalim državama člani- cama Europske unije. Sudski vještaci kao stručni suradnici suda, također, moraju svoje djelovanje uskladiti s temeljnim zakonima i EU praksom. Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) je najveća organizacija koja okuplja 1322 vješta- ka u strukovnim podružnicama svih grana dje- latnosti. HDSV aktivno sudjeluje u realizaciji potpisanih i preuzetih uvjeta u poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava koje je vrlo kom- pleksno i zahtjevno. Uređivanje statusa sudskih vještaka je kompleksan zadatak koji uključuje niz aktivnosti od načina imenovanja, stalne i trajne edukacije do licenciranja i uvjeta za pro- duženje licence za obavljanje poslova sudskog vješta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F